BORZNI PODATKI PRODUKTI IN STORITVE ZA IZDAJATELJE BORZNI ČLANI O BORZI
Ljubljanska borza d.d.
Predstavitev borze
Katalog informacij javnega značaja
Pravila in drugi akti
Mednarodno delovanje
Za medije
Uporabne povezave
Strategija slovenskega trga kapitala
HITRE POVEZAVE
Tečajnica
Arhiv tečajev
Seznam borznih članov
Seznam vrednostnih papirjev
Indeksi LJSE
Statistična poročila
Za medije
SEOnet
INFO HRAMBA
Osnovna stran > O borzi
Izdajatelji
Obveščanje javnosti o prehodu na evro s strani izdajateljev

Zaradi seznanjanja javnosti s prehodom na evro in zaradi čim lažjega prevzema evra smo lani vsem izdajateljem priporočili, da v letu 2006 sproti obveščajo vlagatelje o vseh pomembnih dejstvih v zvezi s prehodom na evro. Pojasnila o pripravljenosti na prevzem evra naj bi vsebovala predvsem: opis postopkov, tveganj in negotovosti povezanih s prehodom na evro in morebitnih vplivov na poslovanje. Borza je izdajatelje sproti obveščala o priporočenih ravnanjih v zvezi s prehodom na evro z okrožnicami in preko spletne strani v rubriki Pomembna obvestila za izdajatelje.

Izdajatelji lastniških vrednostnih papirjev in pretvorba osnovnega kapitala

Med ključne spremembe s strani izdajateljev delnic sodijo pretvorba osnovnega kapitala in nominalnih zneskov delnic na evro, zagotavljanje poslovnih informacij in računovodskih izkazov v evrih.  

Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1) uvaja dve obliki delnic: delnice z nominalnim zneskom ali kosovne delnice. O prehodu na evro in obliki delnic odloča skupščina. V primeru kosovnih delnic lahko skupščina pred dnem določitve tečaja zamenjave sprejme sklep o načinu prehoda na evro in istočasno za njegovo formalno uskladitev z določenim tečajem zamenjave pooblasti nadzorni svet.   

ZGD-1 določa, da se morajo delnice z nominalnim zneskom glasiti na najmanj 1 evro ali njegov večkratnik. Zato bodo družbe z nominalnim zneskom delnic prisiljene odpraviti nezaokrožene zneske delnic in posledično tudi osnovnega kapitala.  

Kosovne delnice pa nimajo nominalnega zneska, vsaka kosovna delnica ima enak delež in pripadajoči znesek v osnovnem kapitalu. Za vsako delnico se lahko izračuna t.i. računska vrednost, če osnovni kapital delimo s številom izdanih kosovnih delnic. Proporcionalni lastniški interes se pri kosovnih delnicah ugotavlja na podlagi razmerja med številom vseh izdanih delnic in številom delnic posameznega delničarja.  

Pravna stroka se bolj nagiba k prednostim, ki jih prinašajo kosovne delnice, še posebej glede njihove preglednosti in enostavnosti (več o tem v: Jožica Vindiš: Evro delnice ali kosovne delnice, Pravna praksa št. 28, 21. julij 2005). Model kosovnih delnic je priporočila tudi Skupina za kapitalske trge.  

Ljubljanska borza se je glede natančne izvedbe postopka prehoda na evro (v primeru, da izdajatelj izbere kosovne delnice in v primeru da izbere delnice z nominalno vrednostjo v evrih) usklajevala tudi z Agencijo za trg vrednostnih papirjev in KDD. Vse tri institucije smo za izdajatelje delnic pripravile okrožnico: Izdajatelji lastniških vrednostnih papirjev in pretvorba osnovnega kapitala v EVRO

Pri spremembah nominalnih zneskov delnic in osnovnega kapitala izdajateljev, katerih delnice so uvrščene na organizirani trg velja:

- če je izdajatelj sprejel v letu 2006 sklep o zamenjavi delnic v kosovne v razmerju 1 nominalna delnica v SIT za 1 kosovno delnico, ali da izdajatelj ni sprejel nobene aktivnosti s tem v zvezi, pri trgovanju konec leta ni bilo sprememb;

- če je izdajatelj sprejel v letu 2006 sklep o zamenjavi delnic v kosovne v razmerju, ki ni enak 1 nominalna delnica v SIT za 1 kosovno delnico, je borza izvedla postopek spremembe števila delnic v skladu s Pravili in usklajeno s postopki KDD-ja.

Dodatne informacije so na voljo tudi na spletni strani Ministrstva za gospodarstvo.

 

Izdajatelji dolžniških vrednostnih papirjev in pretvorba amortizacijskih načrtov
Ljubljanska borza je pri spremembi podatkov iz amortizacijskih načrtov obveznic, ki se uporabljajo pri trgovanju (izračun natečenih obresti in glavnice), upoštevala podatke pridobljene s strani izdajateljev.  

Priporočena metoda konverzije, ki jo je potrdila tudi Skupina za kapitalske trge, je od spodaj navzgor.  

Redenominacija je potekala na nivoju posamezne obveznice oziroma njene nominalne vrednosti, ki se je pretvorila v evre in zaokrožila skladno s pravilom zaokroževanja. Skupna vrednost izdaje obveznic v evrih se dobi s seštevkom vrednosti vseh posameznih enot. Morebitno razliko med tako pridobljeno vrednostjo izdaje v evrih in direktno pretvorbo celotne vrednosti izdaje v evro zaradi zaokroževanja je bilo potrebno prilagoditi na nivoju izdajatelja.

Primer:
Izdaja 1.000.000 obveznic z nominalno vrednostjo 1.000 SIT. Redenominacija:
Obveznica z nominalno vrednostjo: 4,17 € (1.000/239,64)
Skupna vrednost izdaje: 4.170.000,00 €
Redenominacija vrednosti 1.000.000.000 SIT:  4.172.926,06 €; Potreben popravek vrednosti 2.926,06 €.


Podrobnosti glede načina in rokov zagotavljanja spremenjenih podatkov iz amortizacijskih načrtov za obveznice, s katerimi se trguje na organiziranem trgu, s strani izdajateljev je Ljubljanska borza uskladila z Agencijo in KDD-jem. Vse tri institucije smo za izdajatelje delnic pripravile okrožnico: Navodilo za konverzijo amortizacijskih načrtov obveznic v evro

V skladu s sprejetim Navodilom za konverzijo amortizacijskih načrtov podjetniških obveznic v evro borza objavlja na svoji spletni strani vse prilagojene amortizacijske načrte. Zaradi preračuna amortizacijskih načrtov obveznic ni prišlo do spremembe trgovalne kode in ni bilo potrebno dodatnega zaustavljanja trgovanja z obveznicami.