BORZNI PODATKI PRODUKTI IN STORITVE ZA IZDAJATELJE BORZNI ČLANI O BORZI
Ljubljanska borza d.d.
Predstavitev borze
Katalog informacij javnega značaja
Pravila in drugi akti
Mednarodno delovanje
Za medije
Uporabne povezave
Strategija slovenskega trga kapitala
HITRE POVEZAVE
Tečajnica
Arhiv tečajev
Seznam borznih članov
Seznam vrednostnih papirjev
Indeksi LJSE
Statistična poročila
Za medije
SEOnet
INFO HRAMBA
Osnovna stran > O borzi
Prilagoditve v trgovalnem sistemu BTS
Zamenjava valute v trgovalnem sistemu

V borznem trgovalnem sistemu BTS se je zamenjava valute iz SIT v evro izvedla na enkrat v obdobju med 28. 12. 2006 in 29. 12. 2006.

Zaustavitev trgovanja zadnja dva trgovalna dneva v letu 2006

Uprava Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana je na podlagi predlogov za zaustavitev trgovanja konec leta 2006, ki jih je prejela s strani Združenja članov borze vrednostnih papirjev in KDD-ja, sprejela sklep, da se dne 28. in 29. decembra 2006 zaustavi trgovanje preko BTS na vseh segmentih organiziranega trga ter na segmentu TUVL. Z zaustavitvijo trgovanja na navedena dneva je bil vsem borznim članom in KDD omogočen učinkovit in varen prehod na valuto evro.

27. 12. 2006 je bil tako zadnji trgovalni dan v letu 2006, ko je trgovanje potekalo po običajnem urniku med 9.30 in 13. uro. 

Obdelava neizvršenih naročil in poravnava poslov sklenjenih tik pred uvedbo

Vsa naročila, ki so bila vnesena v trgovalni sistem oziroma so se sklenila do vključno 27. 12. 2006 so se sklenila in obračunala v SIT. Vsa naročila, ki so vnesena v trgovalni sistem oziroma se sklenejo od 3. 1. 2007 dalje, se sklenejo in obračunajo v evrih.

Dne 27. 12.2006 so bila vsa naročila v trgovalnem sistemu po koncu trgovanja odstranjena. Ponoven vnos naročil je bil možen dne 3. 1. 2007 od 7.00 ure dalje v valuti evro. Trgovanje je tega dne potekalo po običajnem urniku med 9.30 in 13. uro.

Prikaz tečajev in sprememba koraka kotacije

Ob uvedbi evra v sistemu BTS se je izvedla tudi sprememba koraka kotacije in števila decimalnih mest za tečaje delnic ter vse tečaje, ki jih izračunava Ljubljanska borza, tako da velja:

Tečaj v evrih

Korak kotacije v evrih

Št. decimalnih mest

od 0,001 do 0,999

0,001

3

od 1 do 49,99

0,01

2

od 50 do 99,95

0,05

2

od 100 do 499,9

0,1

2

nad 500

0,5

2

Decimalna mesta za vrednosti poslov

Vse vrednosti poslov se v trgovalnem sistemu BTS in datotekah za borzne člane prikazujejo na dve decimalni mesti.

Sprememba vrednosti za kvantitativne kriterije

Pri pretvorbi vrednosti iz SIT v EVRO se je za kvantitativne kriterije, ki so izraženi v valuti, upoštevalo zaokroževanja na najbližjo celo vrednost zaradi enostavnejše uporabe. Vse posamezne vrednosti so določene v aktu, ki to vrednost predpisujejo, v skladu z načrtom: Prilagoditve pravnih aktov borze zaradi prehoda na evro.

Prilagoditev borznih indeksov
Hkrati z redno polletno revizijo na novo sestavo vseh borznih indeksov se je opravila prilagoditev vseh indeksov na evro, in sicer s preračunom baznih tečajev in tekočih enotnih tečajev v evro po srednjem tečaju BS za evro na posamezen dan in z vključitvijo spremembe v popravnem faktorju, ki bo izračunan za dan 29. 9. 2006. Od 1. 10. 2006 se vsi delniški indeksi borze izračunavajo v evrih. Vse zgodovinske vrednosti za vse borzne indekse pred 1. 10. 2006 ostanejo nespremenjene. Borza prikazuje njihove vrednosti v BorzaNetu tudi od dne 1. 1. 2007 dalje.

Pretvorba amortizacijskih načrtov obveznic

Ljubljanska borza je pri spremembi podatkov iz amortizacijskih načrtov obveznic, ki se uporabljajo pri trgovanju (izračun natečenih obresti in glavnice), upoštevala podatke pridobljene s strani izdajateljev. Priporočena je bila metoda konverzije od spodaj navzgor, ki jo je potrdila tudi Skupina za kapitalske trge, kar povzema tudi predlog krovnega zakona o uvedbi evra (podrobneje: www.a-tvp.si). Kratek opis metode od spodaj navzgor je naveden v poglavju Izdajatelji.

Na podlagi uskladitve Agencije za trg vrednostnih papirjev, KDD in Ljubljanske borze je bilo pripravljeno Navodilo za konverzijo amortizacijskih načrtov v evro ( PDF 71 KB)

Ljubljanska borza objavlja redenominirane amortizacijske načrte obveznic zasebnih izdajateljev v skladu z dogovorom med Agencijo za trg vrednostnih papirjev, Klirinško depotno družbo in Ljubljansko borzo:


Preračunane amortizacijske načrte se je ob uvedbi evra vključilo v sistem BTS, pri čemer ni prišlo do spremembe trgovalne kode in ni bilo potrebno dodatno zaustavljati trgovanja z zadevanimi obveznicami.