BORZNI PODATKI PRODUKTI IN STORITVE ZA IZDAJATELJE BORZNI ČLANI O BORZI
Ljubljanska borza d.d.
Tečajnica
Indeksi
Vrednostni papirji
Statistična poročila
Poizvedbe
Kontakti
HITRE POVEZAVE
Tečajnica
Arhiv tečajev
Seznam borznih članov
Seznam vrednostnih papirjev
Indeksi LJSE
Statistična poročila
Za medije
SEOnet
INFO HRAMBA
Osnovna stran
Vrednostni papirji

MERCATOR, d.d., Ljubljana (MELR)
Trgovalni
podatki

Vrednotenje

O podjetju
Finančni
kazalniki
Poslovni izid (v 000 EUR) 2012       2011 Sprem.
v %
Prihodki iz prodaje 2.873.186 2.870.971 0,1
Poslovni izid iz poslovanja -42.147 76.841 -
Poslovni izid pred obdavčitvijo -110.279 19.940 -
Čisti poslovni izid poslovnega leta -104.620 12.489 -
Kosmati denarni tok iz poslovanja (EBITDA) 108.745 158.146 -31,2
Kosmati denarni tok iz poslovanja pred najemninami (EBITDAR) 167.242 202.330 -17,3

 

Finančni položaj (v 000 EUR)

 

2012

     

 2011

 

Sprem.
v %

Bilančna vsota 2.522.820 2.613.659 -3,5
Kapital 663.249 756.457 -12,3
Neto finančni dolg 1.008.034 1.091.145 -7,6

 

Naložbene aktivnosti (v 000 EUR)

 

2012

     

 2011

 

Sprem.
v %

Naložbe v osnovna sredstva 67.330 119.715 -43,8
Naložbe v dolgoročne finančne naložbe 9 2.248 -99,6

 

Kazalniki

 

2012

     

 2011

 

Sprem.
v %

Produktivnost (v 000 EUR) 126,2 127,0 -0,6
Dodana vrednost na zaposlenega (v 000 EUR) 20,4 22,5 -9,3
Čista dobičkonost prihodkov (v %) -3,6 0,4 -
Čista dobičkonost kapitala (v %) -13,7 2,4 -
Neto finančni dolg/kapital 1,52 1,44 5,6
Neto finančni dolg / kosmati denarni tok iz poslovanja (EBITDA) 9,27 6,9 34,3
Kosmati denarni tok iz poslovanja (EBITDA)/ prihodki iz prodaje (v %) 3,8 5,5 -30,9
Kosmati denarni tok iz poslovanja pred najemninami (EBITDAR)/ prihodki iz prodaje (v %) 5,8 7,0 -17,1
Domov Kontakt Kazalo English
Iskanje:

po
po
PODATKI
Vrednost Sprememba
763,39 -0,08%

Oznaka
delnice
Tečaj
(v EUR) 
Sprememba
tečaja
GRVG 4,750 0,00%
IEKG 1,160 0,00%
KRKG 64,30 0,00%
LKPG 15,500 0,00%
MELR 76,48 0,00%
PETG 287,10 0,00%
POSR 11,200 0,00%
TLSG 141,95 0,00%
ZVTG 23,500 0,00%

Oznaka delnice Tečaj
(v EUR)
Sprememba
tečaja
Rasti
-    
 
Padci
-