BORZNI PODATKI PRODUKTI IN STORITVE ZA IZDAJATELJE BORZNI ČLANI O BORZI
Ljubljanska borza d.d.
Zakaj in kako na borzo
V kateri segment sodite
Storitve za izdajatelje
LJSEPRVA
SEOnet
INFO HRAMBA
Nagrade
Predpisi, brošure, ceniki
Kontakti in povezave
HITRE POVEZAVE
Tečajnica
Arhiv tečajev
Seznam borznih članov
Seznam vrednostnih papirjev
Indeksi LJSE
Statistična poročila
Za medije
SEOnet
INFO HRAMBA
Osnovna stran > Za izdajatelje
V kateri segment sodite

Splošni pogoji za uvrstitev kateregakoli vrednostnega papirja v borzni trg so:

 • pravni položaj družbe:
  - ustanovitev družbe in njegov statusni ustroj je v skladu s predpisi države njegovega sedeža;
 • objava prospekta in drugih informacij:
  - obveznost objave prospekta v skladu z ZTFI in pridobitve odlocbe o potrditvi prospekta Agencije;
  - v primeru dovoljene izjeme od obveznosti objave prospekta v skladu z ZTFI podpis izjave o uporabi izjeme od objave prospekta,
 • prosta prenosljivost vrednostnega papirja,
 • izdaja delnic in poravnava poslov s temi delnicami:
  - vrednostni papirji so veljavno izdani in so izpolnjeni tudi pogoji za zanesljivo poravnavo poslov z njimi.

Vsi izdajatelji vrednostnih papirjev obvešcajo skladno z zakonom, medtem ko za višje segmente trga borza doloca nadstandarde obvešcanja.

Izberite si svoj segment:

 

Delnice 
 • Prva kotacija

Prva kotacija je najelitnejši del trga delnic, ki je namenjen družbam, ki najbolj izstopajo po svoji likvidnosti, velikosti in transparentnosti poslovanja. Prva kotacija je oblikovana z namenom povecanja prepoznavnosti najboljših slovenskih družb med mednarodnimi vlagatelji. Uvrstitev delnic v Prvo kotacijo namrec domaci in mednarodni investicijski javnosti sporoca o kakovosti podjetja, družba pa se tako lahko neposredno primerja z najboljšimi konkurencnimi družbami v svoji panogi.

Družbe v Prvi kotaciji izpolnjujejo dodatne standarde obvešcanja:
- mednarodne standarde racunovodskega porocanja,
- objavljajo kvartalne poslovne izkaze,
- objavljajo izjavo o skladnosti s Kodeksom,
- porocajo v angleškem jeziku, s cimer se povecuje prepoznavnost družbe v mednarodnem okolju in
- upoštevajo Priporocila borze za obvešcanje.

Delnice Prve kotacije so v primerjavi z ostalimi segmenti trga delnic bolj likvidne, saj morajo izpolnjevati dodatne likvidnoste kriterije. To se kaže v povecanem vrednostnem obsegu prometa, vecjemu številu sklenjenih poslov, izboljšani globini trga in s tem zmanjšanih skritih stroških trgovanja, ki bremenijo vlagatelja pri sklenitvi posameznega posla.

Ljubljanska borza družbam v Prvi kotaciji nudi še dodatne storitve pri promociji delnic pri mednarodni investicijski javnosti in podpori na podrocju obvešcanja in korporativnega upravljanja v skladu z najvišjimi standardi porocanja.

Kriteriji za uvrstitev v Prvo kotacijo

Kvantitativni kriteriji
Leta poslovanja 3
Realnost in objektivnost racunovodskih izkazov Revidirana letna porocila za 3 poslovna leta
Minimalna vrednost kapitala 10 mio EUR

Odstotek razreda v javnosti*

vsaj 25 %
Razred delnic Navadne delnice

Kriteriji obvešcanja
Izjava družbe, da bo obvešcala in porocala skladno z Mednarodnimi standardi racunovodskega porocanja (MSRP)
Izjava družbe, da bo zagotavljala  javno objavo povzetkov svojih javnih objav tudi v angleškem jeziku
Izjava družbe, da bo objavljala podatke o medletnem poslovanju.
Izjava družbe, da bo objavljala izjavo o skladnosti s Kodeksom in financni koledar
Izjava družbe, da si bo po svojih najboljših moceh prizadevala izpolnjevati prakso dobrega obvešcanja, dolocene v Priporocilih

*V primeru, da odstotek razreda delnic v javnosti ne dosega 25 %, se šteje, da je pogoj izpolnjen, ce odstotek dosega vsaj 10 % in je velikost razreda delnic v javnosti 25 mio EUR.

 • Standardna kotacija

Standardna kotacija je namenjena delnicam družb, ki zagotavljajo višjo stopnjo transparentosti poslovanja ter izpolnjujejo višje zahteve po velikosti in razpršenosti. To so družbe, ki presegajo kvaliteto Vstopne kotacije ali pa ob uvrstitvi na borzni trg še pripravljajo za vstop v najvišji segment. Te delnice so med vlagatelji bolj prepoznane in praviloma bolj likvidne kot v Vstopni kotaciji.

Družbe v Standardni kotaciji izpolnjujejo dodatne standarde obvešcanja:
- objavljajo izjavo o skladnosti s Kodeksom in
- upoštevajo Priporocila borze za obvešcanje.

Ljubljanska borza družbam v Standardni kotaciji ponuja poleg osnovnih storitev za izpolnjevanje pogojev za organizirano trgovanje z delnicami družbe še dodatne storitve  pri promociji delnic in podpori na podrocju obvešcanja in korporativnega upravljanja.

Kvantitativni kriteriji
Leta poslovanja 3
Realnost in objektivnost racunovodskih izkazov Revidirana letna porocila za 3 poslovna leta
Minimalna vrednost kapitala 2 mio EUR
Odstotek razreda v javnosti* vsaj 25 %

Kriteriji obvešcanja
Izjava družbe, da bo objavljala izjavo o skladnosti s Kodeksom
Izjava družbe, da si bo po svojih najboljših moceh prizadevala izpolnjevati prakso dobrega obvešcanja, dolocene v Priporocilih

*Delnice se lahko razvrstijo v Standardno kotacijo cetudi ne izpolnjujejo enega od kriterijev in pri tem ne gre za bistvena odstopanja ali ce obstaja utemeljeno pricakovanje, da bo tudi ta pogoj izpolnjen v kratkem casu po razvrstitvi v Standardno kotacijo.

**V primeru, da odstotek razreda delnic v javnosti ne dosega 25 %, se šteje da je kriterij izpolnjen, ce velikost razreda delnic v javnosti, v primeru da gre za prvo razvrstitev v Standardno kotacijo, presega knjigovodsko vrednost 2 mio EUR, oziroma da tržna kapitalizacija velikosti razreda delnic v javnosti znaša 4 mio EUR.

 • Vstopna kotacija

Vstopna kotacija je segment, v katerega so uvršcene delnice, ki izpolnjujejo osnovne pogoje za uvrstitev na borzni trg in še niso dovolj zrela za višji segment trgovanja.

Ljubljanska borza ponuja družbam v Vstopni kotaciji osnovne storitve za izpolnjevanje pogojev za organizirano trgovanje z delnicami družbe.

Družbe v Vstopni kotaciji izpolnjujejo standarde obvešcanja, kot jih predpisuje slovenska zakonodaja. Za razvrstitev delnic v Vstopno kotacijo ni posebnih dodatnih pogojev.

Drugi vrednostni papirji
 • obveznice,
 • instrumenti denarnega trga (komercialni zapisi in zakladne menice),
 • investicijski kuponi,
 • delnice investicijskih družb,
 • strukturirani produkti (naložbeni certifikati, nakupni boni, samostojno prenosljive pravice pri povecanju osnovnega kapitala in drugi vrednostni papirji, ki imajo lastnost strukturiranih produktov).

Za razvrstitev  drugih vrednostnih papirjev na borzni trg se upoštevajo splošni pogoji za uvrstitev v borzni trg, razen za razvrstitev investicijskih kuponov in delnic ID veljajo še dodatni pogoji glede DZU, ki upravlja investicijski sklad:

- dovoljenje za upravljanje storitev upravljanja investicijskih skladov,
- dovoljenje za upravljanje investicijskega sklada,
- dovoljenje za javno objavo prospekta in izvlecka prospekta,
- soglasje k pravilom upravljanja VS (samo za investicijske kupone).

Izdajatelji drugih vrednostnih papirjev obvešcajo skladno s slovensko zakonodajo. Družba za upravljanje, ki upravlja vzajemni sklad, še dodatno poroca borzi o vrednosti enote premoženja VS in o spremembah podatkov v zvezi s pogoji trgovanja.

Domov Kontakt Kazalo English
Iskanje:

po
po
PODATKI
Vrednost Sprememba
775,79 -0,54%

Oznaka
delnice
Tečaj
(v EUR) 
Sprememba
tečaja
GRVG 5,490 2,14%
IEKG 2,060 0,00%
KRKG 53,70 -1,47%
LKPG 30,000 0,00%
MELR 22,000 0,00%
PETG 330,30 -0,56%
POSR 15,850 0,96%
TLSG 81,50 0,00%
ZVTG 29,000 0,00%

Oznaka delnice Tečaj
(v EUR)
Sprememba
tečaja
Rasti
GRVG 5,490 2,14%
DATR 2,550 1,59%
POSR 15,850 0,96%
 
Padci
UKIG 16,600 -2,41%
CICG 194,15 -2,39%
KRKG 53,70 -1,47%