BORZNI PODATKI PRODUKTI IN STORITVE ZA IZDAJATELJE BORZNI ČLANI O BORZI
Ljubljanska borza d.d.
Zakaj in kako na borzo
V kateri segment sodite
Storitve za izdajatelje
LJSEPRVA
SEOnet
INFO HRAMBA
Nagrade
Predpisi, brošure, ceniki
Kontakti in povezave
HITRE POVEZAVE
Tečajnica
Arhiv tečajev
Seznam borznih članov
Seznam vrednostnih papirjev
Indeksi LJSE
Statistična poročila
Za medije
SEOnet
INFO HRAMBA
Osnovna stran > Za izdajatelje
V kateri segment sodite

Splošni pogoji za uvrstitev kateregakoli vrednostnega papirja v borzni trg so:

 • pravni položaj družbe:
  - ustanovitev družbe in njegov statusni ustroj je v skladu s predpisi države njegovega sedeža;
 • objava prospekta in drugih informacij:
  - obveznost objave prospekta v skladu z ZTFI in pridobitve odločbe o potrditvi prospekta Agencije;
  - v primeru dovoljene izjeme od obveznosti objave prospekta v skladu z ZTFI podpis izjave o uporabi izjeme od objave prospekta,
 • prosta prenosljivost vrednostnega papirja,
 • izdaja delnic in poravnava poslov s temi delnicami:
  - vrednostni papirji so veljavno izdani in so izpolnjeni tudi pogoji za zanesljivo poravnavo poslov z njimi.

Vsi izdajatelji vrednostnih papirjev obveščajo skladno z zakonom, medtem ko za višje segmente trga borza določa nadstandarde obveščanja.

Izberite si svoj segment:

 

Delnice 
 • Prva kotacija

Prva kotacija je najelitnejši del trga delnic, ki je namenjen družbam, ki najbolj izstopajo po svoji likvidnosti, velikosti in transparentnosti poslovanja. Prva kotacija je oblikovana z namenom povečanja prepoznavnosti najboljših slovenskih družb med mednarodnimi vlagatelji. Uvrstitev delnic v Prvo kotacijo namreč domacči in mednarodni investicijski javnosti sporoča o kakovosti podjetja, družba pa se tako lahko neposredno primerja z najboljšimi konkurencnimi družbami v svoji panogi.

Družbe v Prvi kotaciji izpolnjujejo dodatne standarde obveščanja:
- mednarodne standarde računovodskega poročanja,
- objavljajo kvartalne poslovne izkaze,
- objavljajo izjavo o skladnosti s Kodeksom,
- poročajo v angleškem jeziku, s čimer se povečuje prepoznavnost družbe v mednarodnem okolju in
- upoštevajo Priporočila borze za obveščanje.

Delnice Prve kotacije so v primerjavi z ostalimi segmenti trga delnic bolj likvidne, saj morajo izpolnjevati dodatne likvidnoste kriterije. To se kaže v povečanem vrednostnem obsegu prometa, večjemu številu sklenjenih poslov, izboljšani globini trga in s tem zmanjšanih skritih stroških trgovanja, ki bremenijo vlagatelja pri sklenitvi posameznega posla.

Ljubljanska borza družbam v Prvi kotaciji nudi še dodatne storitve pri promociji delnic pri mednarodni investicijski javnosti in podpori na področju obveščanja in korporativnega upravljanja v skladu z najvišjimi standardi poročanja.

Kriteriji za uvrstitev v Prvo kotacijo

Kvantitativni kriteriji
Leta poslovanja 3
Realnost in objektivnost racunovodskih izkazov Revidirana letna porocila za 3 poslovna leta
Minimalna vrednost kapitala 10 mio EUR

Odstotek razreda v javnosti*

vsaj 25 %
Razred delnic Navadne delnice

Kriteriji obvešcanja
Izjava družbe, da bo obvešcala in porocala skladno z Mednarodnimi standardi racunovodskega porocanja (MSRP)
Izjava družbe, da bo zagotavljala  javno objavo povzetkov svojih javnih objav tudi v angleškem jeziku
Izjava družbe, da bo objavljala podatke o medletnem poslovanju.
Izjava družbe, da bo objavljala izjavo o skladnosti s Kodeksom in financni koledar
Izjava družbe, da si bo po svojih najboljših moceh prizadevala izpolnjevati prakso dobrega obvešcanja, dolocene v Priporocilih

*V primeru, da odstotek razreda delnic v javnosti ne dosega 25 %, se šteje, da je pogoj izpolnjen, ce odstotek dosega vsaj 10 % in je velikost razreda delnic v javnosti 25 mio EUR.

 • Standardna kotacija

Standardna kotacija je segment, v katerega so uvrščene delnice, ki izpolnjujejo osnovne pogoje za uvrstitev na borzni trg in še niso dovolj zrela za višji segment trgovanja.

Ljubljanska borza ponuja družbam v Standardni kotaciji osnovne storitve za izpolnjevanje pogojev za organizirano trgovanje z delnicami družbe.

Družbe v Standardni kotaciji izpolnjujejo standarde obveščanja, kot jih predpisuje slovenska zakonodaja. Za razvrstitev delnic v Standardno kotacijo ni posebnih dodatnih pogojev.

 • Drugi vrednostni papirji

Med druge vrednostne papirje sodijo:

- obveznice,

- instrumenti denarnega trga (komercialni zapisi in zakladne menice),

- investicijski kuponi,

- delnice investicijskih družb,

- strukturirani produkti (naložbeni certifikati, nakupni boni, samostojno prenosljive pravice pri povečanju osnovnega kapitala in drugi vrednostni papirji, ki imajo lastnost strukturiranih produktov).

Za razvrstitev  drugih vrednostnih papirjev na borzni trg se upoštevajo splošni pogoji za uvrstitev v borzni trg, razen za razvrstitev investicijskih kuponov in delnic ID veljajo še dodatni pogoji glede DZU, ki upravlja investicijski sklad:

- dovoljenje za upravljanje storitev upravljanja investicijskih skladov,

- dovoljenje za upravljanje investicijskega sklada,

- dovoljenje za javno objavo prospekta in izvlečka prospekta,

- soglasje k pravilom upravljanja VS (samo za investicijske kupone).

Izdajatelji drugih vrednostnih papirjev obveščajo skladno s slovensko zakonodajo. Družba za upravljanje, ki upravlja vzajemni sklad, še dodatno poroča borzi o vrednosti enote premoženja VS in o spremembah podatkov v zvezi s pogoji trgovanja.

Domov Kontakt Kazalo English
Iskanje:

po
PODATKI

SBITOP NA DAN 13.8.2020 ob 09:55
Vrednost Absolutna sprememba Relativna sprememba
863,52 1,980 0,23

ADRPR NA DAN 13.8.2020 ob 09:55
Vrednost Absolutna sprememba Relativna sprememba
1.001,07 1,600 0,16