BORZNI PODATKI PRODUKTI IN STORITVE ZA IZDAJATELJE BORZNI ČLANI O BORZI
Ljubljanska borza d.d.
Predstavitev borze
Katalog informacij javnega značaja
Pravila in drugi akti
Mednarodno delovanje
Za medije
Uporabne povezave
Strategija slovenskega trga kapitala
HITRE POVEZAVE
Tečajnica
Arhiv tečajev
Seznam borznih članov
Seznam vrednostnih papirjev
Indeksi LJSE
Statistična poročila
Za medije
SEOnet
INFO HRAMBA
Osnovna stran > Predstavitev borze
Katalog informacij javnega znacaja

Katalog informacij javnega znacaja je na podlagi Zakona o dostopu informacij javnega znacaja (ZDIJZ) pripravila Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana (Borza), kot organizacija, ki na podlagi pooblastila Agencije za trg vrednostnih papirjev upravlja sistem INFO HRAMBA, ki se v skladu z veljavno zakonodajo šteje za sistem za centralno shranjevanje nadzorovanih informacij. Katalog je namenjen vsem zavezancem za predložitev nadzorovanih informacij v sistem INFO HRAMBA ter vsem fizicnim ter pravnim osebam, ki so na podlagi ZDIJZ upravicene dostopati do informacij javnega znacaja. 

Osnovni podatki o katalogu informacij javnega znacaja
Naziv organa Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana
Kontaktna oseba

Urška Podboršek - vodja pravne službe

Datum prve objave kataloga 17. 5. 2005
Datum zadnje spremembe 14. 1. 2015
Katalog je dostopen na naslovu http://www.ljse.si
Druge oblike kataloga Katalog je dostopen tudi na sedežu organa v tiskani obliki.
Splošni podatki o organu in informacijah javnega znacaja, s katerimi razpolaga
1. Organigram in podatki o organizaciji organa
Kratek opis delovnega podrocja organa Borza upravlja sistem INFO HRAMA, ki je kompleksen informacijski sistem za posredovanje, hranjenje in dostop do vseh objavljenih nadzorovanih informacij izdajateljev in drugih zavezancev za posredovanje informacij v INFO HRAMBO, pri cemer se šteje, da so informacije s posredovanjem v INFO HRAMBO obenem predložene Agenciji za trg vrednostnih papirjev ter Borzi.
Seznam notranjih organizacijskih enot
 • Uprava borze
 • Sektor splošnih zadev
 • Sektor za upravljanje trgov 
 • Sektor informacijske tehnologije 
Organigram organa Organigram si lahko podrobneje ogledate tukaj.
2. Podatki o kontaktni osebi za informacije javnega znacaja
Kontaktna oseba

Urška Podboršek - vodja pravne službe

Telefon in elektronska pošta

01 4710 238

urska.podborsek@ljse.si

3. Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropske skupnosti s podrocja organa
Državni predpisi Seznam ter vsebino zakonov in podzakonskih aktov s podrocja obveznosti predložitve informacij v sistem INFO HRAMBA je mogoce najti na spletnih straneh Agencije za trg vrednostnih papirjev:
http://www.a-tvp.si/
Predpisi borze Seznam ter vsebino predpisov borze, ki urejajo delovanje sistema INFO HRAMBA, si lahko ogledate tukaj.
Predpisi Evropske skupnosti

Direktive so dostopne v slovenskem in angleškem jeziku na naslovu:
http://eur-lex.europa.eu/

4. Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih
Seznam strateških in programskih dokumentov

Letna porocila Borze so dostopna tukaj.

The CEESEG and its Capital Markets  ( 4,24 MB)

Razvojne priložnosti trga kapitala

Strategija razvoja slovenskega trga kapitala

5. Seznam storitev
Vrste storitev, ki jih izvaja organ

Storitve posredovanja informacij v INFO HRAMBO so namenjene vsem zavezancem, ki so v skladu z veljavno zakonodajo dolžni posredovati nadzorovane informacije v INFO HRAMBO (kot so izdajatelji, katerih vrednostni papirji so uvršceni na organizirani trg oziroma tretje osebe, ki brez soglasja izdajatelja zahtevajo uvrstitev vrednostnega papirja na organizirani trg, ipd.), ki z borzo sklenejo pogodbo o uporabi storitev INFO HRAMBE.

Obseg storitev sistema INFO HRAMBA dolocajo Splošni pogoji borze za opravljanje storitev SEO in INFO.

6. Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega znacaja oziroma seznam posameznih dokumentov
Sklopi informacij
Opis nacina dostopa do drugih informacij javnega znacaja
Opis dostopa do posameznih sklopov informacij
 • Po svetovnem spletu s spletnim brskalnikom;
 • Na sedežu borze vsak trgovalni dan med 9. in 15. uro.
Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega znacaja
Seznam najpogosteje zahtevanih informacij
 • Pravila borze    
 • Navodila borze      
 • Obrazci
 • Okrožnice/splošni dopisi
 • Cenik borze
Domov Kontakt Kazalo English
Iskanje:

po
PODATKI

SBITOP NA DAN 29.10.2020
Vrednost Absolutna sprememba Relativna sprememba
790,56 -11,340 -1,41

ADRPR NA DAN 29.10.2020
Vrednost Absolutna sprememba Relativna sprememba
942,16 -12,090 -1,27