BORZNI PODATKI PRODUKTI IN STORITVE ZA IZDAJATELJE BORZNI ČLANI O BORZI
Ljubljanska borza d.d.
Predstavitev borze
Katalog informacij javnega značaja
Pravila in drugi akti
Mednarodno delovanje
Za medije
Uporabne povezave
Strategija slovenskega trga kapitala
HITRE POVEZAVE
Tečajnica
Arhiv tečajev
Seznam borznih članov
Seznam vrednostnih papirjev
Indeksi LJSE
Statistična poročila
Za medije
SEOnet
INFO HRAMBA
Osnovna stran > Predstavitev borze
Upravljanje borze

Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana (Borza) je nejavna delniška družba, ki na področju korporativnega upravljanja spoštuje in izvaja načela upravljanja, ki izhajajo iz veljavnih pravnih norm, internih aktov borze ter ustaljene dobre prakse.

Upravljanje Borze deluje po dvotirnem sistem, v katerem družbo vodi uprava, njeno delovanje pa nadzoruje nadzorni svet. Poleg skupščine delničarjev ima Borza s svojim Statutom predvidena tudi dva posebna organa, in sicer Svet borznih članov in Svet izdajateljev, ki nimata neposrednega vpliva na upravljanje Borze, posredno pa prispevata k doseganju njenega poslanstva in strategije.

Uprava borze je skupaj z nadzornim svetom borze in v skladu s Kodeksom upravljanja javnih delniških družb dne 21. 1. 2019 sprejela Politiko upravljanja Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana, ki določa poglavitne usmeritve upravljanja borze z upoštevanjem zastavljenih dolgoročnih ciljev borze. V njej sta se uprava in nadzorni svet borze znotraj zakonskih in statutarnih določb zavezala in javno razkrila, kako bosta nadzirala in vodila družbo. Poleg tega politika določa strategije komuniciranja in sodelovanja s posameznimi skupinami deležnikov.

Skladno s Kodeksom upravljanja javnih delniških družb je uprava skupaj z nadzornim svetom dne 21. 1. 2019 sprejela Politiko zagotavljanja raznolikosti uprave in nadzornega sveta Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana.

Sistem upravljanja Borze je razviden tudi iz Izjave o upravljanju družbe, ki jo Borza objavlja v svojem letnem poročilu.

Borza objavlja svoja korporativna sporočila tukaj.

Statut družbe

Statut Borze je temeljni akt Borze kot delniške družbe, ki ga je sprejela skupščina delničarjev in ureja:

  • cilje, dejavnost, objavljanje sporočil, delničarje Borze, osnovni kapital in delnice Borze;
  • upravljanje, organe Borze in način odločanja;
  • letno poročilo in odločanje o uporabi bilančnega dobička;
  • delavce Borze, njihove pravice in obveznosti.

Statut Borze (  PDF 814 KB).

  • Spremembe Statuta, ki so bile sprejete na skupščini delničarjev dne 13. 6. 2019, začnejo veljati z dnem 13. 6. 2019 (vpis v sodni register) oziroma v skladu s prehodnimi določbami.

 

Skupščina delničarjev

Skupščina je najvišji organ družbe, ki jo sestavljajo delničarji Borze.

Edini delničar Ljubljanske borze d. d., Ljubljana je Zagrebačka burza d.d., Ivana Lučića 2a, 10000 Zagreb, Hrvaška.

Skupščino delničarjev sklicuje uprava Borze najmanj enkrat letno, praviloma po pripravi letnega poročila.

Sklici skupščin Borze

Domov Kontakt Kazalo English
Iskanje:

po
PODATKI

SBITOP NA DAN 13.8.2020 ob 09:49
Vrednost Absolutna sprememba Relativna sprememba
863,52 1,980 0,23

ADRPR NA DAN 13.8.2020 ob 09:49
Vrednost Absolutna sprememba Relativna sprememba
1.001,07 1,600 0,16