BORZNI PODATKI PRODUKTI IN STORITVE ZA IZDAJATELJE BORZNI ČLANI O BORZI
Ljubljanska borza d.d.
Tečajnica
Indeksi
Vrednostni papirji
Statistična poročila
Poizvedbe
Kontakti
HITRE POVEZAVE
Tečajnica
Arhiv tečajev
Seznam borznih članov
Seznam vrednostnih papirjev
Indeksi LJSE
Statistična poročila
Za medije
SEOnet
INFO HRAMBA
Osnovna stran
Vrednostni papirji


LUKA KOPER, d.d., Koper (LKPG)
Trgovalni
podatki

Vrednotenje

O podjetju
Finančni
kazalniki
Iz izkaza poslovnega izida 2012       2011 Sprem.
v %
Poslovni prihodki 144.359.819 143.633.226 0,5
Poslovni izid iz poslovanja (EBIT) 19.184.237 22.383.700 -14,3
Poslovni izid iz poslovanja pred amortizacijo (EBITDA) 47.216.586 49.675.240 -4,9

Izid iz financiranja

-6.054.587 -20.450.291 -70,4

Poslovni izid pred davki

13.129.650 1.933.409 579,1
Čisti poslovni izid 10.498.559 447.729 2.244,8
Dodana vrednost 86.787.095 88.019.564 -1,4
Iz bilance stanja (na dan 31.12.)            2012

                  2011

Sprem.
v %
Sredstva 463.397.435 478.271.061 -3,1
Nekratkoročna sredstva 428.249.680 445.905.231 -4,0
Kratkoročna sredstva in kratkoročne aktivne časovne razmejitve 35.147.755 32.365.830 8,6
Kapital 249.328.320 240.796.819 3,5
Nekratkoročne obveznosti z rezervacijami in dolgoročne pasivne razmejitve 150.435.553 171.108.726 -12,1
Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve 63.633.563 66.365.517 -4,1
Finančne obveznosti 183.799.962 205.799.473 -10,7
Kazalniki (v %)            2012                       2011 Sprem.
v %
Dobičkonosnost prihodkov iz poslovanja (ROS) 13,3 15,6 -14,7
Čista dobičkonosnost kapitala (ROE) 4,3 0,2 2.050,0
Čista dobičkonosnost sredstev (ROA) 2,2 0,1 2.100,0

EBITDA marža

32,7 34,6 -5,5

Finančne obveznosti/kapital

73,7 85,5 -13,8

Neto finančna zadolženost/EBITDA

3,0 3,3 -9,1

Stopnja dividendnosti kapitala

0 0 -
Domov Kontakt Kazalo English
Iskanje:

po
po
PODATKI
Vrednost Sprememba
764,01 -0,83%

Oznaka
delnice
Tečaj
(v EUR) 
Sprememba
tečaja
GRVG 4,710 0,21%
IEKG 1,220 0,00%
KRKG 64,20 -0,47%
LKPG 15,400 -6,10%
MELR 76,50 1,85%
PETG 286,10 -1,34%
POSR 11,500 0,00%
TLSG 142,00 -0,77%
ZVTG 23,700 -0,84%

Oznaka delnice Tečaj
(v EUR)
Sprememba
tečaja
Rasti
NF2R 0,295 47,50%
DATR 3,800 5,12%
ZTOG 103,00 1,98%
 
Padci
LKPG 15,400 -6,10%
AELG 43,300 -1,57%
CICG 141,80 -1,46%