BORZNI PODATKI PRODUKTI IN STORITVE ZA IZDAJATELJE BORZNI ČLANI O BORZI
Ljubljanska borza d.d.
Predstavitev borze
Katalog informacij javnega značaja
Pravila in drugi akti
Mednarodno delovanje
Za medije
Uporabne povezave
Strategija slovenskega trga kapitala
HITRE POVEZAVE
Tečajnica
Arhiv tečajev
Seznam borznih članov
Seznam vrednostnih papirjev
Indeksi LJSE
Statistična poročila
Za medije
SEOnet
INFO HRAMBA
Osnovna stran > Predstavitev borze
Kronologija borze
Domov Kontakt Kazalo English
Iskanje:

po
Ljubljanska borza od leta 1989 do danes
1989
sta dva zvezna zakona omogočila ponovno vzpostavitev trga kapitala in ponovno odprtje borze: Zakon o vrednostnih papirjih in Zakon o trgu denarja in trgu kapitala.
26. decembra je bila uradno ustanovljena Ljubljanska borza d. d.
1990
29. marca je potekal prvi borzni sestanek na Ljubljanski borzi, na njem pa je sodelovalo 14 borznih posrednikov, ki so trgovali z 11 vrednostnimi papirji.
1992
13. februarja je bil ustanovljen Trg plemenitih kovin.
julija je pričel delovati borzni depo.
1993
12. januarja je borza pričela z dnevnim objavljanjem borzne tečajnice.
2. februar

predstavlja pričetek delovanja borzne klirinške enote; s tem je bila uvedena večstranska denarna poravnava med člani borze.

21. oktobra je prvič potekalo trgovanje na novi lokaciji Ljubljanske borze na Slovenski cesti 56.
8. decembra so člani Ljubljanske borze pričeli trgovati z vrednostnimi papirji preko elektronskega sistema BIS, pri čemer je borza še ohranila borzne sestanke dvakrat na teden.
1994
14. marca je stopil v veljavo novi, slovenski Zakon o trgu vrednostnih papirjev, s čimer je bila podana nova zakonska podlaga za poslovanje Ljubljanske borze in trgovanje na njej.
18. avgusta je borza z izdajo posebne publikacije proslavila 70 let od prvega sestanka na borzi za blago in vrednote v Ljubljani (1924 do 1941).
1995
5. januarja je pričel delovati izvenborzni organiziran trg C.
februar uprava borze je ukinila četrtkove borzne sestanke.
5. do 7. oktobra Ljubljanska borza je bila gostiteljica srečanja Evropskega združenja borz vrednostnih papirjev.
5. november pričetek spremljanja in ocenjevanja obveščanja izdajateljev.
december izid druge, dopolnjene izdaje Borznega priročnika.
14. december zadnji borzni sestanek na Ljubljanski borzi.
1996
8. januar kotacija prve (dematerializirane) delnice iz procesa lastninskega preoblikovanja (Kolinske), kar predstavlja tudi dejanski pričetek poslovanja Centralno klirinško depotne družbe (KDD).
3. junija je KDD - Centralna klirinško depotna družba d.d. začela opravljati storitve izpolnitve in poravnave poslov, sklenjenih na organiziranem trgu Ljubljanske borze.
1997
1. januarja pričetek obdavčevanja kapitalskih dobičkov iz naslova trgovanja z vrednostnimi papirji za domače in tuje fizične osebe.
10. februarja uvedba skrbiških računov za vse tuje portfeljske naložbe s strani Banke Slovenije, hkrati pa se skrbniški račun in devizne rezerve v višini na njem pojavijo v bilanci slovenske banke, ki vodi skrbiški račun.
12. februarja uvrstitev prvega slovenskega podjetja na tujo borzo. V trgovanje na londonsko borzo so bili uvršceni GDR-ji SKB Banke, d. d.
20. junija uvrstitev GDR podjetja BTC, d. d., Ljubljana v kotacijo na Londonski borzi. Gre za drugo slovensko podjetje katerih GDR kotirajo na tuji borzi. Kasneje se obe podjetji umakneta iz Londonske borze.
30. junija sprostitev omejitve glede izravnave devizne pozicije tako, da tuja vlaganja ne bremenijo devizne bilance bank, če se tuji vlagatelji zavežejo, da bodo lastniki vrednostnih papirjev najmanj sedem let.
1. avgusta uvedba novega načina sklepanja poslov z večjimi količinami vrednostnih papirjev tudi mimo borznega sisitema BIS oziroma trgovanje s svežnji.
13. oktobra Ljubljanska borza d.d. postane 50. polnopravna članica Svetovnega združenja borz vrednostnih papirjev - FIBV.
1998
23. januarja začetek trgovanja z delnicama prvih dveh investicijskih skladov - KOMPAS SKLAD 1 D.D. in KOMPAS SKLAD 2 D.D.
1999
23. aprila stopil v veljavo nov Zakon o deviznem poslovanju, ki prinaša številne spremembe tudi na področju kapitalskega trga.
23. aprila stopil v veljavo Zakon o nematerializiranih vrednostnih papirjih, na podlagi katerega so morali izdajatelji do 23. junija izdati vrednostne papirje v nematerializirani obliki.
4. junija Ljubljanska borza sprejeta v pridruženo članstvo Evropskega združenja borz - FESE - Federation of European Stock Exchanges.
30. junija sprejet novi Zakon o trgu vrednostnih papirjev, ki med drugim ureja terminsko poslovanje, nadzor na trgu vrednostnih papirjev, sankcije...
25. oktober prenos poslovanja in trgovanja na novi borzni trgovalni sistem - BTS.
26. november slavnostna akademija ob 10-letnici ustanovitve Ljubljanske borze.
2000
januar nove spletne strani Ljubljanske borze, d. d.
14. april podpis pogodbe med Ljubljansko borzo, Ministrstvom za ekonomske odnose in razvoj ter Komisijo za vrednostne papirje Federacije BIH.
1. julij Ljubljanska borza je pričela z izračunavanjem novih in izpopolnjenih borznih indeksov, ki so: Slovenski indeks delnic SBI 20, Netehtani slovenski borzni indeks SBI 20NT, Indeks prostega trga IPT, Indeks delnic pooblaščenih investicijskih družb PIX, Borzni indeks obveznic BIO in Panožni borzni indeksi (hrana in pijače, farmacija, kemija, nafta in plin, transport, trgovina).
12. oktober podpis pogodbe o sodelovanju med makedonsko in Ljubljansko borzo. Cilj sodelovanja je prenos tehnologij in znanja na področju elektronskega trgovanja z vrednostnimi papirji.
2001
1. januar združitev borznih kotacij A in B v enotno borzno kotacijo.
25. april začetek delovanja makedonskega elektronskega trgovalnega sistema BEST, ki ga je makedonska borza vzpostavila s pomocjo "know-howa" in s prenosom tehnologij borznega trgovalnega sistema BTS Ljubljanske borze
1. julij Odprava vseh omejitev Banke Slovenije povezanih z investiranjem  nerezidentov na slovenskem trgu kapitala. 
27. avgust Ljubljanska borza vrednostnih papirjev je podpisala licenčno pogodbo s Komisijo za trg vrednostnih papirjev v Črni Gori za izvedbo projekta  "Programska oprema za trgovanje z vrednostnimi papirji v Črni Gori".
2002
15. januar Začetek delovanja elektronskega sistema obveščanja izdajateljev - SEOnet.
1. marec Začetek trgovanja na sistemu BTS na NEX Montenegro borzi v Črni Gori, pri katerega vzpostavitvi je s svojim znanjem in tehnologijo sodelovala tudi Ljubljanska borza.
14. marec V Banja Luki je potekala svečanost ob otvoritvi trgovanja na tamkajšnji borzi, ki je bila vzpostavljena pod okriljem Pakta stabilnosti s pomočjo informacijske tehnologije in računalniških sistemov Ljubljanske borze.
12. april V Sarajevu je bila uradna otvoritev borze, ki je bila vzpostavljena s pomočjo znanja in prenosom tehnologij trgovalnega sistema BTS Ljubljanske borze.
1. avgust Zaradi uskladitve nekaterih PID-ov z določbami ZISDU je prišlo do razširitve uradne tečajnice. Podatki o investicijskih skladih so dodatno razčlenjeni. Ločeno se navajajo podatki o investicijskih družbah in pooblaščenih investicijskih družbah, ki so svoje poslovanje uskladile z zahtevami ZISDU ter ločeno podatki o pooblaščenih investicijskih družbah, ki uskladitve še niso izvedle.
23. avgust V javnosti je bila objavljena prva informacija o prevzemanju farmacevtske družbe Lek s strani švicarske družbe Novartis, dejanska ponudba za prevzem pa je bila objavljena 28. septembra 2002. Prevzem je trajal vse do konca novembra, ko je Novartis javnost obvestil, da je pridobil vec kot 99 odstotkov vseh delnic Leka in razglasil prevzem za uspešen.
2. december Na Varaždinski borzi se je začelo trgovanje na novem trgovalnem sistemu BTS, katerega vzpostavitev je s svojim znanjem in tehnologijo omogočila Ljubljanska borza. Ob tej priložnosti je v Ljubljani potekala skupna tiskovna konferenca obeh borz, na kateri je bil podpisan tudi sporazum o izmenjavi informacij in nadaljnjem sodelovanju med obema borzama.
10. december Direktor Ljubljanske borze, dr. Draško  Veselinovic, in direktorica Beograjske borze, ga. Gordana Dosatnić, sta v Beogradu podpisala sporazum o izmenjavi informacij in sodelovanju med obema borzama. Ljubljanska borza je tovrstne sporazume s ciljem vzpostavitve informacijske povezave podpisala že s petimi borzami: borzo iz Banja Luke, Sarajeva, Skopja, Podgorice in Varaždina.
30. december Za Ljubljansko borzo zelo uspešno leto 2002, z vidika kapitalskega trga leto pomembnih dogodkov. Najpomembnejši dogodki so bili zagotovo prevzem Leka, rekordna vrednost indeksa SBI 20 in rekorden letni promet na Ljubljanski borzi, nadaljnja širitev tehnologije Ljubljanske borze na JVE borze ter začetek delovanja sistema elektronskega obveščanja SEOnet, v katerega je po manj kot enem letu delovanja vključenih že 74 naročnikov (31 izdajateljev iz borzne kotacije, 41 iz prostega trga in 2 instituciji).
2003
22. januar Ob upoštevanju določb 236. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Ur. l. RS, št. 110/02 - ZISDU-1) se je spremenilo poimenovanje v tečajnici. Po novem se investicijske družbe, ki so svoje poslovanje uskladile z zahtevami ZISDU, niso pa še usklajene z vsemi določbami ZISDU-1, imenujejo "posebne investicijske družbe". Segment, v katerega so uvršcene navedene družbe, bo poimenovan Prosti trg - Posebne ID.
14. marec Uprava Ljubljanske borze je sprejela novo Metodologijo izračunavanja indeksov Ljubljanske borze z namenom posodobiti način izračunavanja, ter prilagoditi značilnosti indeksov za uporabo v indeksnih skladih. Najvec sprememb v metodologiji je bilo opravljenih pri indeksu SBI 20, s ciljem povečati naložbenost, minimizirati spremembe v sestavi in povečati transparentnost pri izračunavanju indeksov.
15. - 16. maj V Grand hotelu Emona v Portorožu je potekala jubilejna 20. Finančno borzna konferenca, katere vodilna tema je bilo dogajanje na slovenskem finančnem trgu v luči pridruževanja EU. Poleg zanimivega strokovnega programa smo poskrbeli tudi za prijetno druženje, ko so udeleženci konference lahko izmenjali svoja mnenja o obravnavanih temah.
16. maj Na 20. Finančno borzni konferenci je bil prvič predstavljen osnutek Kodeksa upravljanja delniških družb ("Corporate Governance"), ki ga pripravlja Ljubljanska borza, in katerega poglavitni namen je vzpodbuditi odgovorne v delniških družbah k doseganju največjih koristi za družbo - podjetje in delničarje - ob hkratnem zviševanju t.i. "shareholder value" in doslednem varovanju interesov delničarjev oziroma vseh interesnih skupin družbe.
7. oktober Na Ljubljanski borzi je potekala slavnotna otvoritev internetnega portala sem-on.net, ki ga je v sklopu projekta "informacijsko povezovanje borz JV Evrope" Ljubljanska borza pripravljala vse od konca leta 2002. Portal je namenjen potencialnim vlagateljem, ki jih zanimajo osnovni podatki o podjetjih, njihovih vrednostnih papirjih ter ostalih informacijah s področja JV Evrope.
2004
18. marec Predstavniki Združenja Manager, Združenja članov nadzornih svetov in Ljubljanske borze so podpisali Kodeks upravljanja javnih delniških družb, ki je sporazumno oblikovan in tudi dokončno usklajen med vsemi tremi institucijami. Ob tem je bil med vsemi tremi institucijami podpisan tudi Memorandum o sodelovanju na področju upravljanja javnih delniških družb.
18. marec Ljubljanska borza je spremenila celostno grafično podobo (CGP).
1. junij Generalna skupščina Evropskega združenja borz je sprejela Ljubljansko borzo v redno polnopravno članstvo te pomembne evropske organizacije. Poleg Ljubljanske borze so postale polnopravne članice tudi borze iz Bratislave, Cipra, Malte, Prage, Talina, Budimpešte, Litve, Rige in Varšave.
14. junij odstopil dolgoletni generalni direktor Ljubljanske borze, dr. Draško Veselinovič.
29. november Nadzorni svet Ljubljanske borze potrdil strateške usmeritve dela nove uprave Ljubljanske borze za obdobje 2005 - 2009. NS je na svoji redni seji julija 2004 za predsednika uprave imenoval dr. Marka Simonetija, novembra 2004 pa za člana uprave imenoval Andreja Šketo. Nova uprava bo začela opravljati svojo funkcijo s 1. 1. 2005.
2005
1. januar Uprava Ljubljanske borze uradno nastopila svoj petletni mandat.
13. januar Uprava Ljubljanske borze javnosti predstavila strateške smernice dela borze za mandatno obdobje 2005 - 2009
1. april Ljubljanska borza je prenehala izračunavati naslednje indekse: indeks prostega trga IPT, panožni indeks Hrana in pijaca HRP, panožni indeks Kemija KEM, panožni indeks Trgovina TRG, panožni indeks Transport TRS, slovenski netehtani indeks SBINT
8. april Ljubljanska borza je gostila uradno delovno srečanje Evropskega združenja borz, kjer je tudi polnopravna članica
23. maj Ljubljanska borza lansirala prenovljene spletne strani www.ljse.si
30. maj Sprejeti so bili kriteriji likvidnosti za vrednostne papirje na organiziranem trgu
1. julij Spremenila se je uradna tečajnica borze
1. september Skupaj z Ministrstvom za finance je borza uvedla nov segment trgovanja z državnimi vrednostnimi papirji (TUVL)
6. september Začela veljati nova Pravila Ljubljanske borze
3. oktober Ljubljanska borza uvedla elitno kotacijo najboljših slovenskih podjetij in jo imenovala Prva kotacija
17. oktober Začetek avkcijskega trgovanja za manj likvidne vrednostne papirje
25. november V Londonu je potekala prva predstavitev slovenskega trga kapitala, katerega namen je bil privabljanje tujih portfeljskih vlagateljev na slovenski trg
14. december S strani Ljubljanske borze, Združenja Manager ter Združenja članov nadzornih svetov podpisane spremembe Kodeksa upravljanja javnih delniških družb.
2006
marec Ljubljanska borza je uvedla nov mehanizem trgovanja z vrednostnimi papirji, vključenimi v trgovalni sistem BTS, ki poteka preko vzdrževalcev likvidnosti. Vzpostavitev sistema so omogočila nova Pravila borze, ki so začela veljati 9. marca 2006.
1. april Uveden je bil nov blue-chip indeks SBI TOP, kamor se laho uvrstijo le delnice, ki so vključene v indeks SBI 20 in izpolnjujejo določene kriterije (100 mio EUR tržne kapitalizacije v prostem obtoku, vsaj 50.000 EUR povprečnega vrednostnega obsega dnevnega prometa in vsaj 10 transakcij v povprečju na dan)
12. april Ljubljanska borza organizirala prvi Dan slovenskega trga kapitala v Ljubljani, kjer se je predstavilo 9 slovenskih izdajateljev.
11. maj Ljubljanska borza organizirala 23. finančno-borzno konferenco, kjer je bila podeljena tudi nagrada PORTAL, ki jo je že drugič prejela družba Gorenje, d. d.
1. junij Organiziran Dan slovenskega trga kapitala v Frankfurtu, kjer je sodelovalo šest najuglednejših izdajateljev prve in borzne kotacije in štirje borzni člani.
16. junij Prvi dan trgovanja z investicijskimi kuponi vzajemnega sklada MP - EUROSTOCK.SI. S tem dnem je borza začela dnevno objavljati tudi indeks MP-Eurostock z oznako MP-EUSTX.
11. avgust Začel veljati novi Zakon o prevzemih.
12. september Ljubljanska borza, KDD in Reiffeisen Centro bank organizirajo Dan Slovenskega trga kapitala na Dunaju.
2. oktober Telekom Slovenije začel kotirati v borzni kotaciji Ljubljanske borze.
12. oktober Abanka Vipa, d. d. postane prvi uradni vzdrževalec likvidnosti za vrednostna papirja Telekom Slovenije, d. d. in Iskra Avtoelektrika, d. d.
6. november Spremenjeni so bili kriteriji pri ocenjevanju delniških družb za Portal - nagrado Ljubljanske borze za najbolj odprto delniško družbo.
10. november Ljubljanska borza in časnik Finance prvi organizirata Posvet finančnikov
21. november Sprejem prvih dveh vzajemnih skladov v borzno kotacijo: MP-Balkan in Probanka globalni naložbeni sklad
27. november Izvedena 21. skupšcina delničarjev Ljubljanske borze, ki je med drugim sprejela nov statut, ki omogoča lastniško odpiranje Ljubljanske borze
1. december Premestitev delnic Luke Koper v Prvo kotacijo.
6. december V Londonu so se na Dnevu slovenskega kapitalskega trga najvidnejši slovenski izdajatelji predstavili mednarodnih portfeljskim vlagateljem. Dogodek so organizirali KDD, Ljubljanska borza in CA-IB.
16. december Borzna skupina OMX javno objavila interes za odkup delnic Ljubljanske borze.
18. december Indeks SBI 20 je dosegel svojo rekordno vrednost 6.464,80 tock v letu 2006. Istega dne je svoj rekord 1.506,88 tock dosegel tudi blue-chip indeks SBI TOP.
27. december Zadnji trgovalni dan v valuti slovenski tolar.
2007
3. januar Na Ljubljanski borzi se je prvič zacelo trgovanje v novi valuti evro. Trgovanje je potekalo tekoče in brez težav.
5. februar Podpisane spremembe Kodeksa upravljanja javnih delniških družb, ki se nanašajo na uskladitev določb z zakonodajo (ZGD-1, ZTVP-1B, Zpre-1), novosti s področja uprave, skupščin delničarjev ter prilagoditve oz. spremembe določb na osnovi analize izjav izdajateljev delnic borzne kotacije o usklajenosti z določbami Kodeksa leta 2006.
11. avgust V veljavo stopil novi Zakon o trgu finančnih inštrumentov.
3. september Krka, d. d. izvedla prvo večjo cepitev delnic na Ljubljanski borzi.
10. oktober Na Ljubljanski borzi se začne trgovanje s prvim tujim izdajateljem (obveznice KB1909).
22. oktober Začetek organiziranega trgovanja s svežnji in uporaba aplikacij.
26. oktober Poslovni dnevnik Finance in Ljubljanska borza v Portorožu organizirata 2. Posvet finančnikov
1. november Ljubljanska borza pripravila novo storitev za objavljanje izvenborznih poslov skladno z ZTFI
10. december Začetek trgovanja z delnicami Nove Kreditne banke Maribor, ki so bile sprejete v borzno kotacijo 19. 11. 2007.
10. december Ljubljanska borza že prvi dan trgovanja z delnicami NKBM zabeležila rekorden dnevni promet v zgodovini Ljubljanske borze, ki je znašal 42.083.431 €, od tega samo z delnico NKBM 33,5 mio €.
12. december Ljubljanska borza podelila nagrado PORTAL za najbolj odprto delniško družbo izdajatelju Krka, d. d..
20. december Beograjska, Makedonska, Zagrebška in Ljubljanska borza so danes v Skopju podpisale Memorandum o partnerstvu. V njem so se zavezale k tesnejšemu sodelovanju in promociji skupnega regisjkega trga, mednarodni promociji regisjkih izdajateljev in produktov ter nadaljnjemu razvoju regijskih produktov, storitev in članov.
2008
24. maj V veljavo so stopila nova Pravila Ljubljanske borze, ki jih je borza spremenila z namenom uskladitve z veljavno zakonodajo ter z namenom uvedbe nove segmentacije borznega trga.
11. junij V Zagrebu je potekal prva regionalna promocija kapitalskih trgov JV Evrope, ki jo je organiziralo 8 borz te regije. Na dogodku je sodelovalo 24 regijskih izdajateljev, organiziranih pa je bilo 160 individualnih sestankov z vlagatelji.
12. junij Začetek kotacije prve zavarovalniške delnice na Ljubljanski borzi: Pozavarovalnice Save, d. d.
24. junij Dunajska borza z lastniki borze podpiše pogodbo o nakupu 81,01 deleža Ljubljanske borze.
30. junij Začetek kotacije tehnološkega podjetja DataLab Tehnologije, d. d.
18. julij Preneha se izračunavati indeks PIX.
9. september Začetek kotacije največje slovenske zavarovalnice Zavarovalnice Triglav v Standardni kotaciji Ljubljanske borze.
1. oktober Preneha se izračunavati indeks BIO.
7. oktober Slovenski izdajatelji so vključeni v družino indeksov Dow Jones Stoxx, in sicer v novo skupino indeksov Vzhodne Evrope, ki vključuje najpomembnejše borzne družbe iz 18 držav območja vzhodne in jugovzhodne Evrope.
8. oktober Uprava borze sprejme ukrepe za zagotavljanje urejenega delovanja borznega trga v primerih večjih tržnih neravnotežij: uvedba 20% dnevne omejitve gibanja tečajev pri vstopni kotaciji trga delnic, trga investicijskih kuponov in trga investicijskih družb ter podaljšanje trajanja prekinitvenih avkcij.
15. - 16. oktober Vseh 8 borz s podrocja JV Evrope na Dunaju sodelujejo na prvi mednarodni promociji kapitalskih trgov JV Evrope s ciljem promocije najboljših regijskih izdajateljev in njihovih trgov kapitala ter privabljanja novih mednarodnih vlagateljev.
27. oktober Začetek kotacije delnic Abanke Vipe d. d. v Standardni kotaciji Ljubljanske borze.
13. november Potekal nadzorni svet Ljubljanske borze, ki je razpravljal o upravljanju družbe po zaključenem prevzemu družbe. Uprava borze je na seji podala predlog sporazumnega prenehanja mandata, odstopne izjave z mesta clana nadzornega sveta pa so na seji podali Boris Pesjak, Zdenko Podlesnik in mag. Žiga Debeljak.
11. december Ljubljanska borza podeli nagrado Portal za najbolj odprto delniško družbo izdajatelju Krka, d. d.
2009
2. februar Uspešno izvedena nadgradnja trgovalnega sistema BTS.
11. februar Seja nadzornega sveta Ljubljanske borze, ki imenuje novega predsednika nadzornega sveta, Heinricha Schallerja.
3. april Sestane se nadzorni svet Ljubljanske borze in imenuje Andreja Šketo za predsednika uprave Ljubljanske borze ter sprejme novo strategijo za obdobje 2009 - 2014.
11. junij Delnice Nove kreditne banke Maribor d.d., Maribor so iz standardne kotacije premeščene v prvo kotacijo.
1. julij V veljavo stopi nov urnik trgovanja, ki velja do preklica.
17. september Dunajska, Budimpeška, Ljubljanska in Praška borza odslej uradno delujejo v okviru krovne skupine borz Srednje in Vzhodne Evrope z uradnim imenom CEE Stock Exchange Group oz. CEESEG. Skupina borz CEESEG javnosti ta dan predstavi tudi prva dva skupna indeksa: indeks CEETX - CEESEG Traded Index in indeks CESSEG Composite.
21. september Odpravljen je začasni ukrep podaljšanja časa trajanja prekinitvenih avkcij, ki je bil zaradi zagotavljanja urejenega delovanja borznega trga uveden 8. oktobra 2008.
8. oktober Ljubljanska borza prejme pooblastilo Agencije za trg vrednostnih papirjev za upravljanje sistema za centralno hrambo nadzorovanih informacij (CSI).
19. oktober Delovati začne prenovljen in posodobljen sistem elektronskega obveščanja Ljubljanske borze, SEOnet.
1. november Ljubljanska borza v članstvo sprejme prvega člana z oddaljenim dostopom, ki začne trgovati z 2. novembrom 2009.
8. december Podpisan in sprejet nov Kodeks upravljanja javnih delniških družb, ki začne veljati s 1. 1. 2010.
17. december Krka še tretjič zaporedoma prejemnica nagrade Portal 2009. Posebno priznanje za najboljšo ekipo odnosov z investitorji prejme družba Gorenje.
2010
1. januar V veljavo stopi nov Kodeks upravljanja javnih delniških družb, ki so ga nosilci Ljubljanska borza, Združenje Manager in Združenje nadzornikov Slovenije sprejeli konec leta 2009.
22. marec SBI TOP, kot prvi pravi slovenski blue-chip indeks, je postal t.i. "benchmark" indeks. SBI20, ki je bil preimenovan v LJSE Composite, je bil ukinjen.
1. april Delovati je začela INFO HRAMBA - nov informacijski sistem za centralno shranjevanje vseh objavljenih nadzorovanih informacij vseh izdajateljev na Ljubljanski borzi.
april V okviru Ljubljanske borze sta začela z delovanjem Svet članov in Svet izdajateljev, nova organa za podporo razvoja kapitalskega trga v Sloveniji. S tem in z objavo študije 'Razvojne priložnosti trga kapitala v Sloveniji po finančni krizi' se je odprla strateška razprava o bodoči vlogi in pomenu kapitalskega trga.
6. - 7. maj LJSE je v Portorožu organizirala 27. finančno-borzno konferenco.
10. maj LJSE in KDD sta, v sodelovanju s partnerji, organizirali Dan slovenskega trga kapitala s ciljem promocije najboljših slovenskih izdajateljev in s tem privabljanja domačih vlagateljev. Na dogodku je sodelovalo 11 najvidnejših izdajateljev Ljubljanske borze, in sicer: Gorenje, Intereuropa, Krka, Luka Koper, Mercator, Nova Kreditna banka Maribor, Petrol, Pozavarovalnica Sava, Sava, Telekom Slovenije ter Zavarovalnica Triglav.
19. oktober V Londonu je potekala mednarodna promocija slovenskih in avstrijskih borznih družb s partnerjem UniCredit banko. Od skupaj trinajstih podjetij je sodelovalo kar osem slovenskih, in sicer Gorenje, Krka, Mercator, NKBM, Petrol, Sava Re, Telekom Slovenije in Zavarovalnica Triglav.
3. november Ljubljanska borza je objavila Strategijo razvoja slovenskega trga kapitala, ki jo je pripravila v sodelovanju z udeleženci kapitalskega trga. Strategija je odgovor na spremenjene gospodarske in finančne razmere zadnjih dveh let pri nas. Kriza je jasno pokazala na nekatere skrite slabosti delovanja našega gospodarstva in razvit trg kapitala bi lahko prispeval k reševanju teh težav. Predlagani ukrepi in aktivnosti za večje zaupanje in kakovost na trgu kapitala ter ukrepi na strani ponudbe in povpraševanja so pot za izboljšanje kakovosti in likvidnosti domačega kapitalskega trga. S pravilno kombinacijo teh ukrepov lahko trg kapitala v Sloveniji odigra pomembno vlogo pri prestrukturiranju slovenskega gospodarstva.
5. november LJSE je objavila nova Pravila borze zaradi uvedbe novega borznega trgovalnega sistema Xetra ter s tem povezane  spremembe organizacije in delovanja trga. S Pravili se tudi mednarodno v okviru skupine CEESEG harmonizira segmente borznega trga CEESEG, predvsem na področju najpomembnejših borznih produktov - delnic Prve kotacije.
8. november Ljubljanska, Zagrebška, Sarajevska, Banjaluška, Makedonska, Beograjska borza, Montenegro borza ter borza NEX iz Podgorice so na Dunaju organizirale peto regionalno promocijo kapitalskih trgov JV Evrope. Prvič sta se pridružili tudi borzi iz Bukarešte in Sofije.
8. november Ljubljanska borza je predlagala uvedbo P računov v tretjem pokojninskem stebru. Uvedba P računov stimulira naložbeno varčevanje za starost posameznikov, pospešuje možnosti financiranja rasti domačega gospodarstva in ima pozitivne učinke na finančni trg, hkrati pa na dolgi rok predstavlja osnovo za iskanje vzdržne smeri razvoja na področju razbremenitve pokojninske blagajne prvega stebra in s tem stroškov dela, ki danes v preveliki meri bremenijo podjetja. Zato gre za enega ključnih ukrepov nove Strategije razvoja slovenskega trga kapitala, ki ima široko podporo pri vseh deležnikih trga kapitala.
1. december LJSE je sprejela v članstvo pomembnega mednarodnega člana z oddaljenim dostopom, in sicer KBC Securities s sedežem v Bruslju v Belgiji.
6. december Ljubljanska borza je začela trgovanje na mednarodnem trgovalnem sistemu XetraŽ in s tem postaja del mednarodnega kapitalskega trga. Xetra je vodilna mednarodna trgovalna platforma, ki jo uporablja več kot 250 finančnih družb z več kot 4.800 borznimi posredniki. Investitorji dostopajo do Xetre neposredno iz 18 evropskih držav in držav Srednjega Vzhoda. Xetra je idealna trgovalna platforma za skupino borz CEESEG, oblikovanje enotne trgovalne platforme pa je ključno za nadaljnji razvoj in povezovanje trgov.
6. december LJSE je v članstvo sprejela pomembnega člana z oddaljenim dostopom, in sicer Raiffeisen Centrobank AG (RCB) s sedežem na Dunaju v Avstriji.
16. december KRKA je bila zmagovalna družba za nagrado PORTAL 2010 – nagrado za najbolj odprto delniško družbo. Priznanje za največji napredek na področju odnosov z vlagatelji v letu 2010 je prejel MERCATOR.
2011
16. februar Erste Group AG postane nova članica Ljubljanske borze z oddaljenim sedežem na Dunaju v Avstriji.
21. april Dan slovenskega kapitalskega trga v Ljubljani, na katerem so se predstavile družbe prve kotacije in hkrati so potekali individualni sestanki z analitiki.
3. maj Roadshow v Stockholmu, v sodelovanju z Wood&Co.
26. in 27. maj Finannčo - borzna konferenca v Hotelu Bernardin v Portorožu
31. maj Uvrstitev delnice ALTA Skupina, d.d., z oznako SMPR v Vstopno kotacijo.
1. junij Online roadshow s predstavitvami družb: Mercator, d.d., Nova KBM, d.d., Petrol, d.d., Gorenje,d.d., Zavarovalnica Triglav, d.d.,
26. julij WOOD& Company Financial Services, a.s., postane nova članica Ljubljanske borze.
18. avgust Uvrstitev delnic Unior, d.d., z oznako UKIG v Standardno kotacijo Ljubljanske borze.
13. september Online roadshow s predstavitvami družb: Gorenje, d.d., Zavarovalnica Triglav, d.d., Nova KBM, d.d., Sava RE, d.d., Mercatord, d.d., Petrol, d.d.
28. september Okrogla miza: "Izzivi slovenskega kapitalskega trga"
26. oktober Okrogla miza: " Strategija in učinki državnega lastništva podjetij"
25. november Premestitev delnic Zavarovalnice Triglav, d.d., z oznako ZVTG v Prvo kotacijo.
28. november Roadshow v New Yorku z Alto Invest in Auerbach Grayson.
28. november Spremembe Pravil, vezane na nadgradnjo trgovalnega sitema Xetra.
6. december Roadshow v Ljubljani, na katerem so potekali individualni sestanki družb Prve kotacije in analitikov.
8. december Okrogla miza v so-organizaciji z Ekonomsko fakulteto: "Pot iz prezadolženosti slovenskih podjetij"
16. december Podelitev nagrade Zlati Portal za najbolj odprto delniško družbo v obdobju 2007 - 2011, je prejela Krka, d.d.; Portal za odprto delniško družbo - Gorenje, d.d.; Priznanje za najboljšo ekipo za odnose z vlagatelji - Nova KBM, d.d.
2012
1. februar SunGard je razširil Valdi Market Access priklop na Ljubljansko borzo.
10. april Uvrstitev prvih komercialnih zapisov na Ljubljansko borzo. Komercialni zapisi so kratkoročni podjetniški dolžniški vrednostni papirji, ki jih izdajajo podjetja z namenom pridobiti nebančne dolžniške vire financiranja neposredno od vlagateljev.
2. april  Premestitev delnice Sava RE, d.d., z oznako POSR v Prvo kotacijo.
24. april  Dan slovenskega kapitalskega trga v Ljubljani, na katerem so se predstavile družbe prve kotacije, hkrati pa so potekali individualni sestanki z analitiki.
15. in 16. maj Finančna konferenca v Portorožu, v so-organizaciji s Časnikom Finance.
1. junij Uvedba spremenjenega urnika objav na SEOnetu.
4. junij Online roadshow s predstavitvami družb: Telekom Slovenije, d.d., Nova KBM, d.d., Petrol, d.d., Gorenje, d.d., Zavarovalnica Triglav, d.d., Pozavarovalnica Sava, d.d.
27. junij Ukinitev delovanja Borzne arbitraže, kot samostojnega, specializiranega in neodvisnega organa Ljubljanske borze, katerega glavna naloga je bila zagotavljati in razvijati arbitražo in druge oblike alternativnega reševanja sporov, ki izvirajo iz poslovanja s serijskimi vrednostnimi papirji in sicer na hiter, zaupen, gospodaren in strokoven način, z arbitri, ki so strokovnjaki s tega področja.
3. september Online roadshow s predstavitvami družb: Gorenje, d.d., Nova KBM, d.d., Sava RE, d.d., Petrol, d.d., Telekom Slovenije d. d., Luka Koper d. d.
1. oktober Podaljša se urnik objav na SEOnet in sicer do 22. ure.
10. oktober Ljubljanska borza objavi Analizo izjav o skladnosti s Kodeksom upravljanja, ki je pokazala, da se je splošna raven usklajenosti s priporočeno dobro prakso korporativnega upravljanja v zadnjih letih zvišala; povečal se je tudi delež kvalitetnih pojasnil odstopanj.
4. december Investicijska konferenca v Ljubljani, na kateri so potekali individualni sestanki družb Prve kotacije in analitikov.
19. december KRKA je bila zmagovalna družba za nagrado PORTAL 2012 – nagrado za najbolj odprto delniško družbo. Priznanje za velik napredek na področju odnosov z vlagatelji v letu 2012 sta prejeli Pozavarovalnica Sava, d. d. in Zavarovalnica Triglav, d. d.
2013
7. marec Na borzo se prvič uvrstijo komercialni zapisi družbe, ki ne kotira na borzi, in sicer komercialni zapisi družbe GEN-I, d. o. o. Krško.
18. april Investicijska konferencav Ljubljani, na kateri so potekali individualni sestanki družb Prve kotacije in analitikov.
14. - 15. maj Odvijala se je jubilejna 30. Finančna konferenca Ljubljanske borze v soorganizaciji časnika Finance, ki se je ponovno dotaknila najpomembnejših tem na finančnem področju.
7. maj Nadzorni svet Ljubljanske borze je za članico uprave imenoval mag. Nino Vičar ter za predsednika uprave ponovno imenoval Andreja Šketo. Uprava je skupni triletni mandat nastopila 1. septembra 2014.
21. junij Državni zbor Republike Slovenije je sprejel soglasje k prodaji 15 družb v lasti države, kar je bil pozitiven signal vlagateljem in je spodbudil zanimanje za slovenske vrednostne papirje.
5. december Investicijska konferenca v Ljubljani, na kateri so potekali individualni sestanki družb Prve kotacije in analitikov.
2014
6. maj V Zagrebu je potekala prva skupna Investicijska konferenca Ljubljanske in Zagrebške borze, s katero se je izkazal velik interes regijskih in mednarodnih vlagateljev za slovenske in hrvaške borzne družbe. Predstavilo se je 7 hrvaških in 7 slovenskih borznih dru7žb najvišje kakovosti. Dogodka se je udeležilo kar 24 investicijskih družb ter bank, kjer je skupno 48 analitikov oziroma vlagateljev v enem dnevu opravilo kar 150 ena-na-ena sestankov.
13. - 14. maj Odvijala se je že 31. Finančna konferenca Ljubljanske borze v soorganizaciji časnika Finance, ki se je ponovno dotaknila najpomembnejših tem na finančnem področju.
27. november Ljubljanska borza je v Ljubljani organizirala tradicionalno Investicijsko konferenco, kjer so se vlagatelji ponovno lahko sestali na ena-na-ena sestankih z najboljšimi družami Prve kotacije Ljubljanske borze.
16. december KDD, Združenje bank Slovenije ter Ljubljanska borza so skupaj organizirale pred-novoletno srečanje uprav udeležencev slovenskega finančnega trga, ki je bil zelo dobro obiskan s strani finančne skupnosti. 
31 December Ljubljanska borza je objavila številke za leto 2014, ki so prikazovale pozitiven razvoj na trgu kapitala. Leto 2014 je na Ljubljanski borzi potekalo v znamenju rasti in nanizalo kar nekaj vzpodbudnih številk. Borzni indeks SBI TOP je leto zključil pozitivno, povečala se je tržna kapitalizacija delnic, predvsem pa je bilo pomembno to, da se je celotni promet na borzi povečal kar za 75,2% v primerjavi z letom 2013.
2015
12. - 13. maj Odvijala se je 32. Finančna konferenca v organizciji Ljubljanske borze in Financ. V dveh dne se je konferenca dotaknila najpomembbnejših in najaktualnejših tem na finančnem področju in je bila s številom udeležencev najuspešnejša konferenca v zadnjih 5. letih.
26. maj V zagrebu se je odbijala druga skupna konferenca Ljubljanske in Zagrebške borze, kjer je sodelovalo sedem hrvaških in šest slovenskih družb najvišje kakovosti: Atlantic Grupa, Gorenje, Granolio, Hrvatski Telekom, Krka, Ledo, Luka Koper, Petrol, Podravka, Pozavarovalnica Sava, Tankerska Next Generation, Zavarovalnica Triglav in Valamar Riviera. 
13. julij Državni zbor je sprejel Strategijo upravljanja kapitalskih naložb, ki je zelo pomemben dokument, ki ima velik vpliv tudi na slovenski kapitalski trg. Strategija je prvi dokument v zvezi s kapitalskimi naložbami države, ki jasno prepozna vrednost delujočega kapitalskega trga in omogoča različne načine za izstop iz lastništva, tudi preko javnih ponudb delnic (IPO ali SPO) na domačem ter tudi mednarodnih trgih.
16. julij Zagrebška borza je na podlagi ekskluzivnih pogajanj, ki so trajala od junija 2015 dalje, podpisala dogovor za nakup 100% lastniškega deleža v Ljubljasnki borzi od skupine CEE Stock Exchange Group. Poleg dogovora o nakupu lastniškega deleža Ljubljanske borze sta Dunajska borza in Zagrebška borza podpisali tudi Pismo o nameri glede partenrstva pri uporabi trgovalnega sistema. Po uskladitvi vseh pogojev uporabe bo Dunajska borza zagotovila Zagrebški borzi storitve trgovalnega sistema, informacijskih vmesnikov, programske opreme in strokovne podpore. 
13. november Ljubljnska borza in Združenje nadzornikov Slovenije sta na Konferenci korporativnega upravljanja 2015 predstavila Poročilo o analizi skladnosti s Kodeksom upravljanja javnih delniških družb v Sloveniji za obdobje 2011 - 2014. Namen analize izjav o upravljanju javnih delniških družb je spremljanje skladnosti s 112 načeli Kodeksa, kar predtsavlja enega od zunanjih mehanizmov nadzora nad prakso korporativnega upravljanja eh družb.
26. november Potekala je tradicionalna investicijska konferenca Ljubljanske borze 'Slovenski dan investitorjev', ki je beležila rekordno udeležbo vlagateljev in analitikov.
30. december Zaključen je bil prevzem Ljubljanske borze s strani Zagrebške borze. Zagrebška borza je od skupine CEESEG uspešno kupila 100% delež Ljubljanske borze.
2016
22. februar Ljubljanska borza je potrdila svojo namero, da se pridruži SEE Linku, ki je EBRD podprta inovativna regionalna platforma za trgovanje z vrednostnimi papirji, ki kotirajo na borzah v Bolgariji, na Hrvaškem in v Makedoniji. Dogovor je podpisala na dogodku Western Balkans Investment Summit v Londonu, ki je dogodek v organizaciji EBRD.
15. marec Ljubljanska borza je v članstvo sprejela prvega remote člana iz Hrvaške, in sicer družbo Interkapital vrijednostni papiri d.o.o.
10. - 11. maj Odvijala se je že 33. Finančna konferenca po vrsti, tudi tokrat v soorganizaciji s Financami. Konferenca je bila ponovno uspešna in dobro obiskana ter je postregla z obilo pomembnimi in zanimivimi temami.
24. maj Odvijala se je že tretja skupna investicijska konferenca Ljubljanske in Zagrebške borze 'Slovenski in hrvaški dan investitorjev' po vrsti, katero je zaznamovalo predvsem veliko zanimanje tako domačih kot tudi tujih investitorjev in je bila z vidika udeležbe in zanimanja najuspešnejša konferenca do sedaj.
1. september Z delom prične nova uprava Ljubljanske borze z mag Alešem Ipavcem na čelu ter mag. Nino Vičar kot članico uprave.
7. november Ljubljanska borza in Združenje nadzornikov Slovenije podpišejo nov Kodeks upravljanja javnih delniških družb. Osnovni namen prenove Kodeksa je v prilagoditvi spremembam zakonodaje in razvoja priporočil dobre prakse korporativnega upravljanja kot tudi v upoštevanju ugotovitev iz spremljanja skladnosti s Kodeksom.
14. november Ljubljanska borza podaljša čas trgovanja na Ljubljanski borzi do 14.30. ure, s čimer stori dodaten korak k primerljivosti slovenskega kapitalskega trga mednarodnim trgom.
24. november Potekala je tradicionalna investicijska konferenca Ljubljanske borze 'Slovenski dan investitorjev'.
1. december SBI TOP je postal "broadband" indeks, v katerega so se vključile štiri nove delnice (Cinkarna Celje, Intereuropa, KD Group in Unior), zato predstavlja indeks boljši odraz delovanja trga Ljubljanske borze.
1. december Ljubljanska borza in Združenje nadzornikov Slovenije objavita prenovljene Praktične napotke za kakovostna pojasnila v izjavah v upravljanju.
8. december Ljubljanska borza se priključi SEE Linku kot aktivni član.  
8. december

Ljubljanska borza na slavnostni podelitvi v okviru tradicionalnega pred-novoletnega sprejema uprav udeležencev finančnega trga v organizaciji Ljubljankse borze in KDD, podeli nagrade najboljšim izdajateljem in članom. Nagrajenci so naslednji: Član leta: ALTA Invest
Delnica leta Prve kotacije: Petrol
Delnica leta Standardne kotacije: Unior
Delnica leta Vstopne kotacije: Cinkarna Celje
Delnica Prve kotacije z najvišjim prometom: Krka
Delnica Prve kotacije z največjim porastom tečaja: Intereuropa
Delnica Prve kotacije z največjim porastom prometa: Petrol

16. december Ljubljanska borza in Združenje nadzornikov Slovenije predstavita Poročilo o analizi skladnosti s Kodeksom upravljanja javnih delniških družb v Sloveniji v letu 2015.
2017
1. januar Ljubljanska borza je pripravila posodobljen Kodeks upravljanja javnih delniških družb, ki stopi v veljavo z današnjim dnem.
16. januar Družbe Ljubljanske borze postanejo vključene v indeksa SEE Link - SEELinX in SEELinX EWI, ki sta bila predstavljena aprila 2016, z namenom večje prepoznavnosti regijskih trgov, vključenih v SEE Link.
6. marec Ljubljanska borza je uvedla nov trg v Sloveniji – trg SI ENTER (večstranski trgovalni sistem – Multilateral Trading Facility) in ob tej priložnosti organizirala okroglo mizo v prenovljeni dvorani Ljubljanske borze, na tako imenovanem flooru.
15. marec Ljubljanska borza omogoča pridobitev kapitala start up podjetjem in širi delovanje platforme Funderbeam SEE tudi v Slovenijo. Ob tej priložnosti je bila organizirana okrogla miza na kateri je sodelovala generalna direktorica podjetja Funderbeam iz Estonije, ga. Kaidi Ruusalepp.
29. marec Ljubljanska borza je začela z od sedaj naprej tudi tradicionalnim dogodkom – Gremo na borzo. Dogodek je potekal v sklopu Global Money Week in je bil namenjen tako srednjim šolam kot tudi fakultetam. Organizirana so bila predavanja s katerimi smo želeli dvigniti finančno pismenost in pomagati mladim pri začetnih korakih v svet financ. Dogodek je potekal štiri dni, zanimanje za obisk pa je bilo ogromno.
9. in 10. maj V Portorožu je potekala 34. Finančna konferenca, tradicionalno v soorganizaciji z revijo Finance. Dvodnevna konferenca je bila dobro obiskana in je služila kot stična točka deležnikov v finančnem svetu.
25. in 26. maj V Zagrebu je potekal Dan investitorjev Ljubljanske in Zagrebške borze, kjer se najprestnižnejše družbe ljubjanske in zagrebške borze predstavijo investitorjem v individualnih sestankih. Dogodek je tudi letos bil ocenjen kot uspešen.
13. september Potekal je webcast "Slovenske borzne družbe online", katerega so se udeležile štiri družbe Prve kotacije: Zavarovalnica Triglav, Pozavarovalnica Sava, Gorenje in Petrol.
23. november Potekala je tradicionalna investicijska konferenca Ljubljanske borze 'Slovenski dan investitorjev'.
7. december

Ljubljanska borza na slavnostni podelitvi v okviru tradicionalnega prednovoletnega sprejema uprav udeležencev finančnega trga v organizaciji Ljubljankse borze in KDD, podeli nagrade najboljšim izdajateljem in članom. Nagrajenci so naslednji: Član leta: ALTA Invest
Delnica leta Prve kotacije: Zavarovalnica Triglav
Delnica leta Standardne kotacije: Unior
Delnica leta Vstopne kotacije: Cinkarna Celje

2018
1. januar V veljavo je stopila nova segmentacija trga: organiziran borzni trg se je pričel deliti na Prvo in Standardno kotacijo.
7. februar Na Ljubljanski borzi je potekala predstavitev platforme Funderbeam in trga PROGRESS.
13. - 16. marec Na Ljubljanski borzi je potekal v sklopu mednarodnega "Global Money Week" gibanja potekal Teden odprtih vrat. V tem času se je z našim delovanjem spoznalo več dijakov in študentov srednjih šol in fakultet.
26. marec Potekal je webcast Ljubljanske borze "Predstavitev slovenskih borznih družb". Udeležile so se ga družbe Gorenje, Petrol, Zavarovalnica Triglav in Pozavarovalnica Sava.
7. maj Slovesna otvoritev prenovljenih poslovnih prostorov Ljubljanske borze in druženje sedanjih in preteklih zaposlenih na Ljubljanski borzi.
8. in 9. maj V Portorožu je potekala 35. finančna konferenca, tradicionalno v soorganizaciji z revijo Finance.
11. maj Ljubljanska borza je podelila prve statuse Svetovalca za potrebe delovanja MTF trga SI ENTER segmenta Progress – segmenta namenjenega izdajam vrednostnih papirjev malih in srednje velikih podjetij.
11. maj Ljubljanska borza se je pridružila v partnerstvo Sustainable Stock Exchange Initiative. Namen partnerstva iniciative je pospeševanje in vzpodbujanje kapitalskega trga na naslednjih ključnih področjih: preglednost poslovanja javnih družb, spodbujanje enakosti zaposlovanja med spoloma, spodbujanje trga malih in srednje velikih podjetij ter razvoj in promocija kapitalskega trga namenjenega financiranju okolju prijaznih projektov.
24. in 25. maj V Zagrebu je potekal Dan investitorjev Ljubljanske in Zagrebške borze. Dogodka se je udeležilo 25 investicijskih podjetij in bank ter 55 analitikov in investitorjev iz Hrvaške, Češke, Estonije, Velike Britanije, Madžarske in Slovenije. Podjetja so imela kar 197 posamičnih in skupinskih srečanj.
31. maj Potekal je webcast Ljubljanske borze "Predstavitev slovenskih borznih družb". Udeležile so se ga družbe Petrol, Zavarovalnica Triglav in Pozavarovalnica Sava.
2. julij Zagon EBRD programa podpore pred uvrstitvijo v trgovanje vrednostnih papirjev malih in srednje velikih podjetij.
15. junij Ljubljanska borza je organizirala konferenco na temo "novosti na slovenskem kapitalskem trgu". Na dogodku je sodelovalo več priznanih udeležencev slovenskega kapitalskega trga, ki pokrivajo raznolike segmente znotraj tega.
20. junij Prva generacija podjetij vstopila v Partner program Ljubljanske borze. Gre za dvoletni podjetniški program izobraževalno-svetovalne narave. Partner program je namenjen vsem ambicioznim podjetnikom, managerjem in lastnikom, ki imajo jasno vizijo in željo svoje podjetje povzdigniti na višji nivo poslovanja in stopiti korak pred konkurenco.
2. september Potekal je webcast Ljubljanske borze "Predstavitev slovenskih borznih družb". Udeležile so se ga družbe Petrol, Zavarovalnica Triglav in Pozavarovalnica Sava.
27. september Ljubljanska borza je začela z aktivnim razvojem trga zelenega financiranja.
14. november Uvrstitev Nove Ljubljanske banke d. d., Ljubljana v trgovanje. Največja banka na Slovenskem je postala članica elitne skupine družb v Prvi kotaciji.
22. november Potekal je webcast Ljubljanske borze "Predstavitev slovenskih borznih družb". Udeležile so se ga družbe Petrol, Zavarovalnica Triglav in Pozavarovalnica Sava.
29. november

Potekala je tradicionalna Investicijska konferenca Ljubljanske borze.

Prvič so na tem dogodku bile podarjene nagrade Ljubljanske borze, prav tako pa je prvič bila podeljena nagrada nad delnica trga SI ENTER.

Zmagovalci so bili:

  • Delnica leta Prve kotacije: Krka, d. d., Novo mesto
  • Delnica leta Standardne kotacije: Cinkarna Celje, d. d., Celje
  • Delnica leta trga SI ENTER: Delavska hranilnica d. d. Ljubljana
  • Član leta: Alta Invest, investicijske storitve, d. d.
2019
1. februar

Na Ljubljanski borzi po desetih letih prične delovati vzdrževalec likvidnosti, in sicer družba InterCapital Securies. Na ta dan prične z vzdrževanjem lkvidnosti za dve družbi prve kotacije: Krko, d. d., Novo mesto ter Zavarovalnico Triglav, d. d. Vzdrževalci likvidnosti so za borzni trg izrednega pomena, saj z vnašanjem svojih proti naročil na trg vzdržujejo likvidnost določene delnice ter hkrati vplivajo na stabilizacijo njenega tečaja.

1. marec Med družbe z vzdrževalcem likvidnosti vstopi tudi Petrol, d. d., Ljubljana.
8. marec Ljubljanska borza oziroma zaposlene ženske predstavnice borze so ob svetovnem Dnevu žena pozvonile za enakopravnost spolov, s čimer so se pridružile več kot 80 borzam po svetu, ki so se prav tako pridružile globalnemu sodelovanju z namenom povečanja ozaveščenosti o poslovnih prednostih krepitve vloge in položaja žensk v gospodarstvu in o možnostih, ki jih ima zasebni sektor za spodbujanje enakopravnosti spolov in trajnostnega razvoja.
25. - 27. marec Borza je v okviru Svetovnega tedna denarja (Global Money Week) organizirala tradicionalni letni dogodek "Dnevi odprtih vrat za srednje šole in fakultete: Gremo na borzo". Na dogodku so dijaki in študentje izvedeli vse o borzi, kapitalskem trgu, vlaganju v vrednostne papirje in sklade, borznih trgovalcih, varčevanju in še več.
22. marec Potekal je webcast Ljubljanske borze "Predstavitev slovenskih borznih družb". Udeležile so se ga družbe Krka, NLB, Petrol, Zavarovalnica Triglav in Pozavarovalnica Sava. Dogodek je bil izjemno uspešen, saj smo zabeležili skupno kar 74 registriranih invstitorjev, od tega kar 51 mednarodnih iz 19 različnih držav.
8. april Ljubljanska in Zagrebška borza sta v New Yorku organizirali investicijsko konferenco. Konference so se udeležile družbe Prve kotacije obeh borz. Dogodek je bil izjemno uspešen, saj je zanimanje za slovenske in hrvaške družbe pokazalo zelo veliko število ameriških vlagateljev.
7. in 8. maj V Portorožu je potekala 36. finančna konferenca, tradicionalno v soorganizaciji z revijo Finance. Konferenca je bila najuspešnejša konferenca v soorganizaciji s Financami doslej.
30. - 31. maj V Zagrebu je potekal Dan investitorjev Ljubljanske in Zagrebške borze. Dogodka se je udeležilo 28 investicijskih podjetij in bank ter 63 analitikov in investitorjev iz Hrvaške, Češke, Estonije, Velike Britanije, Litve, Švedske, Švice, ZDA, Madžarske in Slovenije. Podjetja so imela kar 255 posamičnih in skupinskih srečanj.
3. junija Med družbe z vzdrževalcem likvidnosti vstopi tudi Sava Re.
19. junij Ljubljanska in Zagrebška borza pričneta z izračunavanjem prvega skupnega delniškega indeksa ADRIAprime. ADRIAprime je indeks celotne donosnosti, ki poleg gibanja tečajev delnic upošteva tudi dividendno donosnost. Indeks sestavljajo delnice Prvih kotacij Ljubljanske in Zagrebške borze.
2. september Ljubljanska borza je izboljšala storitev objave nadzrovanih informacij preko sistema SEO in posledično storitve INFO HRAMBA tako, da je odslej na voljo nepretrgoma (24/7). To pomeni, da je naročnikom omogočeno, da informacije objavljajo tudi med vikendi in prazniki.
3. september Potekal je webcast Ljubljanske borze "Predstavitev slovenskih borznih družb". Udeležile so se ga družbe Krka, Petrol, Zavarovalnica Triglav in Pozavarovalnica Sava. Dogodek je bil izjemno uspešen, saj saj ga je poslušalo kar 47 udeležencev, od tega mednarodnih 34, iz 14 različnih držav.
4. september Druga generacija podjetij je vstopila v Partner program Ljubljanske borze. Gre za podjetniški program izobraževalno-svetovalne narave. Partner program je namenjen vsem ambicioznim podjetnikom, managerjem in lastnikom, ki imajo jasno vizijo in željo svoje podjetje povzdigniti na višji nivo poslovanja in stopiti korak pred konkurenco.
4. september Štiri družbe Prve kotacije Ljubljanske borze so vključene v nov regijski indeks CEEplus, ki ga sestavljajo borzne družbe uvrščene na organizirane trge borz v Bukarešti, Budimpešti, Bratislavi, Pragi, Varšavi, Zagrebu in Ljubljani. CEEplus je cenovni indeks, ki se dnevno izračunava na podlagi zaključnih tečajev delnic.
1. oktober Ljubljanska borza je prenovila trg SI ENTER in uvedla novo segmentacijo trga SI ENTER, ki je razdeljena na segmente BASIC, ADVANCE in PROGRESS. V segment ADVANCE in PROGRESS je poleg delnic, obveznic in komercialnih zapisov po novem mogoče uvrstiti tudi potrdila o deponiranju v zvezi z delnicami in obveznicami.
24. oktober Tretja generacija podjetij je vstopila v Partner program Ljubljanske borze.
12. november

Ljubljanska borza se je pridružila pobudi Združenja nadzornikov Slovenije za prostovoljno doseganje ciljne spolne raznolikosti v organih vodenja in nadzora državnih in borznih družb, ki je tudi eden izmed ciljev trajnostnega razvoja v okviru projekta pod okriljem »Sustainable Stock Exchanges Initiative«, v katerem Ljubljanska borza že sodeluje.

Glavni namen Pobude je ozaveščanje in vzpodbujanje državnih in borznih družb na prostovoljni osnovi oblikovati in osveževati politike raznolikosti organov vodenja in nadzora kot pomembnega instituta korporativnega upravljanja za doseganje različnih vidikov raznolikosti sestave teh organov, med njimi tudi bolj uravnotežene spolne zastopanosti.

10. december

 V Ljubljani je potekala tradicionalna Investicijska konferenca Ljubljanske borze, ki je to leto prvič združila moči z Zagrebško borzo. Dogodka se je udeležilo 25 investicijskih podjetij in bank ter 34 analitikov in investitorjev iz Hrvaške, Estonije, Turčije, Slovenije, Malte in Švedske. Vlagatelji so se prijavili na neverjetnih 140 sestankov in v enem dnevu so družbe izvedle kar 109 posamičnih in skupinskih sestankov.

Na dogodku je letos potekala tudi predstavitev slovenskega in hrvaškega kapitalskega trga. Trga sta predstavila predstavnika družb Ilirika in InterCapital.

10. december

Ljubljanska borza je v sklopu investicijske konference »Slovenski in hrvaški dan investitorjev« Ljubljanske in Zagrebške borze, ki je potekala v Ljubljani, podelila nagrade Ljubljanske borze najboljšim borznim družbam in članu za obdobje enega leta, med 1. decembrom 2018 in 30. novembrom 2019.

Tokrat je Ljubljanska borza prvič podelila tudi Nagrado za najboljše odnose z vlagatelji borznim družbam.

Nagrado za najboljše odnose z vlagatelji je prejela družba Krka, d. d., Novo mesto.

Delnica leta Prve kotacije je bila Krka, d. d., Novo mesto (KRKG).

Delnica leta Standardne kotacije je bila KD Group d. d. (KDHR).

Delnica leta trga SI ENTER je bila Delavska hranilnica d.d. Ljubljana (DEHG).

Član leta pa je bil InterCapital Securities.

17. december Ljubljanska borza organizira dogodek ob 30. obletnici Ljubljanske borze. Na dogodku je bilo nekaj več kot 200 gostom prvič predstavljen dokumentarni film o 30-letni zgodovini kapitalskega trga, ki ga je borza pripravila za pretekle in prihodnje generacije. Dokumentarec se nahaja na naslednji povezavi.
17. december Ljubljanska borza je javno predstavila namizno igro BORZA Slovenija, ki jo je razvila za namene finančnega opismenjevanja mladih in katero so podprli: Krka, NLB, Petrol, Zavarovalnica Triglav, Ilirika, BKS Bank in KDD. S tem je borza tudi pričela s projektom #FinancnoOpismenjevanje.