Ljubljanska borza d.d.
TRGOVALNI PODATKI IZDAJATELJI IN VP PRAVILA IN DRUGI AKTI KONTAKT

SI ENTER je večstranski sistem trgovanja (ang. multilateral trading facility - MTF), katerega upravlja Ljubljanska borza, d. d.

SI ENTER omogoča trgovanje z vrednostnimi papirji, ki niso uvrščeni na borzni trg in v primerjavi z OTC trgom zagotavlja transparentnejše ter boljše oblikovanje tečajev.

Pri investiranju v vrednostne papirje, s katerimi se trguje na trgu SI ENTER, morajo vlagatelji vzeti v obzir naslednje:

  • ta trg predstavlja alternativni trg borznemu trgu;
  • na tem trgu se, v primerjavi z borznim trgom, zahteva nižja transparentnost poslovanja, zaradi česar prinaša trgovanje z vrednostnimi papirji na tem trgu večja investicijska tveganja.

SI ENTER je sestavljen iz naslednjih trgov oz. tržnih segmentov:

TRG DELNIC
  • ENTER Advance - segment z višjo transparentnostjo poslovanja;
  • ENTER Basic - segment z nižjo transparentnostjo poslovanja.
TRG DOLŽNIŠKIH VREDNOSTNIH PAPIRJEV
  • ENTER Obveznice
  • ENTER Komercialni zapisi

Zahteve glede transparentnosti poslovanja na posameznem segmentu so podrobneje opisane v Pravilih SI ENTER.

Trgovanje na SI ENTER poteka v skladu s Pravili tega trga, Zakonom o trgu finančnih instrumentov in podzakonskimi akti Agencije za trg vrednostnih papirjev ter evropskimi predpisi glede preprečevanja prepovedane zlorabe trga.

Seznam mest, na katerih je možno pridobiti informacije o vrednostnem papirju ter o njegovem izdajatelju: Priponka.

 

 

Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana 2017 | Izvedba: Inetis | Omejitev odgovornosti